Miljöpartiets agenda för Sveriges allra äldsta

skarmavbild-2018-07-07-kl-19-09-54.png

Den 18 april träffade vi Miljöpartiets Jan Lindholm, ledamot, för att förhöra oss om Miljöpartiets agenda för Sveriges äldsta.

Vilka är Miljöpartiets tre mest prioriterade frågor för äldre 75 år +?

Vi vill:

  • Förbättra kvalitet i äldrevården
  • Ge  äldre kontroll över sin boendesituation
  • Stärka de äldres ekonomi

Hur kommer ni arbeta för att driva var och en av dessa frågor och åstadkomma en positiv förändring?

Merparten av dessa frågor bestäms på landstings- och kommunnivå och Miljöpartiet driver dessa frågor aktivt där. Vi sitter i dag i majoritet i 18 av 21 landsting och regioner och är vana vid att samarbeta med båda blocken för att åstadkomma politisk förändring. Det kommer vi att fortsätta att göra.

Högre kvalitet i äldrevården innebär bland annat mer personal. Under vår tid i regering har vi på nationell nivå förstärkt bemanningen inom äldreomsorgen. Vi vill fortsatt satsa på personalsituationen inom äldreomsorgen och förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar, så att fler väljer att stanna i yrket.

Vi vill se fler boendeformer för äldre, så att det finns fler alternativ för de äldre som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma, men som inte har behov av hjälp och tillsyn på alla tider på dygnet.

Vi vill helt avskaffa pensionärsskatten och höja garantipensionen.

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Vi anser att pension inte ska beskattas annorlunda än lönearbete och att pensionsskatten ska tas bort helt. Under vår tid i regering har vi sänkt skatten på pensioner i två steg, 2016 och 2018. I regeringens budget för 2018 finns även en plan med för att helt ta bort skillnaden i beskattning mellan pension och inkomst av arbete till år 2020.

Vad kommer ditt parti att göra för att öka livskvaliteten bland landets alla äldre med låg pension?

På kommunal och regional nivå driver Miljöpartiet många förslag i syfte att öka livskvaliteten för äldre med låg pension över landet, till exempel gratis eller reducerad kollektivtrafik för äldre. Behoven och förutsättningarna skiljer sig dock mellan olika kommuner och landsting/regioner, varpå det inte är samma frågor som prioriteras i hela landet.

Vad anser ni om tandvårdsstödet?

Det är mycket viktigt. På sikt vill vi att tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och därför vara en del av den offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

För att klara framtidens vårduppdrag måste primärvårdens roll stärkas och dess andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten öka. Genom att stärka primärvården så avlastas även akutsjukvården.

Vi vill ge primärvården det övergripande ansvaret att koordinera patientens vårdförlopp. Vårdplaneringen ska genomföras av multiprofessionella team ihop med patienten och utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv. Idag slussas patienter mellan tillfälliga hyrläkare, vårdnivåer och specialiteter, vilket skapar otrygghet för patienten och gör sjukvården ineffektiv. Vi kan stärka vårdens tillgänglighet och kontinuiteten i vårdkontakter om primärvården får mer resurser och mandat att mer effektivt använda alla yrkeskompetenser – sjuksköterskor, allmänspecialister, specialistläkare, psykologer, dietister, fysioterapeuter och geriatriker.

Landstingen har en särskild uppgift att etablera mobila enheter som på enkelt sätt säkerställer att det finns läkarkompetens tillgänglig för exempelvis en distriktsköterska inom den kommunala hemsjukvården. Äldre med många sjukdomar ska inte behöva skickas till ett akutsjukhus på grund av att vården har brustit.

Vad är en jämlik sjukvård?

En jämlik sjukvård innebär att alla ska känna sig säkra på att sjukvården är tillgänglig när de behöver den, oavsett hur deras privata ekonomi ser ut. En jämlik sjukvård innebär dock inte alltid att vården ser likadan ut på alla ställen i landet. Förutsättningarna ser olika ut över landet – bland annat geografiskt och demografiskt, vilket innebär att vården kan organiseras på olika sätt.

Miljöpartiet värdesätter principen om att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. När privata sjukvårdsförsäkringar tillåts utnyttja resurser inom ramen för den offentligt finansierade vården riskerar denna princip att urholkas. Inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ska principen om vård efter behov gälla. De som har privata sjukvårdsförsäkringar ska inte få gå före i den offentliga vården.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Regeringen har lagt förslag om att göra det enklare för kommuner att bevilja hemtjänst, genom ett förenklat beslutsfattande för bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Den förenklade biståndsbedömningen ska vara frivillig för kommunerna att införa, men möjliggör för kommuner att erbjuda hemtjänst på ett snabbare och enklare sätt. Förslaget innebär även möjlighet att tillgängliggöra hemtjänstinsatser i ett tidigare skede, vilket kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande hemtjänst.

Vi har tillsatt en utredning om möjligheten att införa legitimation för undersköterskor. Legitimation skulle, utöver att vara en kvalitetssäkring, kunna höja statusen på yrket och locka fler att jobba inom äldreomsorgen. Den skulle även säkerställa en mer enhetlig utbildning, vilket skulle underlätta för undersköterskor att ta med sig sin utbildning mellan olika kommuner. En ökad rörlighet skulle göra att fler vågar satsa på yrket.

Vad anser ni om RUT?

Miljöpartiet är positiva till RUT och ROT och driver inga förslag om att ta bort dem. Vi menar att det är positivt både för att få folk att komma i arbete, samt att det ur miljöhänsyn är bättre att människor köper tjänster än varor.

Hur ska Miljöpartiet säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Vi instämmer att det finns stora problem inom färdtjänsten. Lagen upplevs som otydlig och det finns anledning att se över detta.

Hur tänker ni verka för att kvalitetssäkra färdtjänsten, exempelvis leveransprecision?

Det finns alltför många exempel på när färdtjänsten inte uppnår tillräckligt hög kvalitet. Färdtjänsten måste fungera bättre, både för förarna och för resenärerna.

Ett problem är exempel då beställningscentralen är outsourcad, kanske inte ens i landet, med uppenbara brister i lokalkännedomen.

Till exempel kan en sammanhållen beställningscentral i egen regi kunna vara en åtgärd för att leverera en hållbar färdtjänst, något som Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har föreslagit ska utredas.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Vi vill se fler boendeformer för äldre, så att det finns fler alternativ för de äldre som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma, men som inte har behov av hjälp och tillsyn på alla tider på dygnet.

Ett exempel på detta är så kallat biståndsbedömt trygghetsboende, som regeringen kommer att lägga förslag om inom kort. Förslaget förtydligar kommuners möjlighet att erbjuda ett boende för äldre personer som behöver viss service, hjälp och gemenskap, men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.

Fler alternativ göra att fler äldre får möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål.

Det ska inte vara så svårt som det är idag att få flytta till olika boendeformer den dag man vill och behöver.

Mårten Björk