Feministiskt Initiativs agenda för Sveriges allra äldsta

fi.png

Den 4 maj träffade vi Annelie Nordström och Lotten Sunna från Feministiskt Initiativ för att höra deras agenda för alla 75+-åringar.

Vilka är F!s tre mest prioriterade frågor för äldre 75 år +?

Vi vill:

  • Öka stadsbidragen till vård- och omsorg för att säkra den äldres behov snarare än de ekonomiska villkoren som finns för kommun respektive landsting
  • Fasa ut jobbskatteavdraget till förmån för en lika skatt på jobb respektive pension och istället höja garantipensionen och äldreförsörjningsstödet
  • Skapa fler billiga bostäder till äldre samt ge större tillgång till serviceboenden och äldreboenden

Hur kommer ni arbeta för att driva var och en av dessa frågor och åstadkomma en positiv förändring?

Vi satsar på att ta plats i såväl riksdagen, landstingen som kommunerna. Olika frågor kan vara framgångsrika på olika nivåer. På riksdagsnivå kommer vi att tvinga de andra partierna att följa våra krav, då de kommer att behöva vårt stöd för att regera. På lokal nivå kan vi få ett än större inflytande.

När det kommer till ekonomin har vi en omfattande rapport som innehåller åtgärder på både kort och lång sikt. Det första är att höja grundskyddet för dem som har det sämst, men hela systemet måste reformeras.

Vi har avsatt pengar i vår statsbudget för att bygga fler små hyresrätter öronmärkta för äldre. Det finns också förbättringar kring tillgång till service- och äldreboenden i våra landstings- och kommunprogram.

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Den statliga skatten ska vara lika för alla oavsett ålder, men tillskillnad från andra partier vill vi höja skatten för dem som jobbar, inte sänka för pensionärerna. Detta för att bl.a. kunna öka statsbidragen till vård, skola och omsorg.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Vi instämmer i er beskrivning av problemen i sjukvården. Tyvärr är det så att det inte finns någon ”kvick fix” på dessa problem, det har varit missköt så länge att det kommer att ta tid att göra de förändringar som är nödvändiga.

Den huvudsakliga orsaken till vårdköer och väntetider är INTE att det saknas rum, sängar eller teknisk utrusning, utan att det saknas väldigt mycket personal med rätt utbildning. Många välutbildade och erfarna har slutat för att arbetsförhållandena är för tuffa och lönen för låg. Vi i F! vill bryta denna negativa trend med en hel rad av åtgärder, först och främst göra vårdyrkena attraktivare genom höjda löner m.m. Genom att göra detta kan vi locka tillbaka fler sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som lämnat vårdyrket. Sedan vill vi skapa väsentligt bättre studiestödsmöjligheter för dem som går både grundläggande och vidareutvecklande utbildningar inom vården. När fler utbildar sig blir det utrymme för våra andra förslag till förändringar, som bland annat innebär att öka bemanningen, öppna fler primärvårdsenheter och specialistmottagningar samt förkorta personalens arbetstider, så fler orkar jobba i vården. Men tyvärr kommer allt detta att ta tid att genomföra.

När det gäller specifikt akuten, menar vi i F! att alla större städer borde ha särskilda äldrecentrum-enheter.

Den sjukvård som erbjuds äldre är inte tillräckligt bra och det vill vi i Feministiskt initiativ ändra på. Många upplever att kommunerna och landstinget inte samverkar tillräckligt bra. Mer sjukvård behöver erbjudas nära de äldre. Vi vill därför verka för att särskilda kommunala vårdcentraler för äldre inrättas, där kompetens kan samlas som kan erbjuda akutsjukvård dygnet runt men också erbjuda demensutredningar, förebyggande insatser och kontinuerlig uppföljning. Dessa äldrecentraler kan ha några platser för kortare inläggning, för att avlasta akutsjukvården. Äldrecentralerna kan också överta ansvaret för sjukvårdsinsatserna för dem som bor i särskilda boenden.

Landet Sverige växer och får allt fler invånare i storstadsregionerna men har också en omfattande glesbygd vilket måste beaktas när vi fastställer omfattningen och utformningen av akutsjukvården och de akuta sjuktransporterna. Periodvis är väntetiderna allt för långa i autsjukvården, omhändertagandet inte tillräckligt värdigt och arbetsmiljön bristfällig. Äldre med återkommande ohälsa skulle få ett värdigare omhändertagande om de fick tillgång till egna anpassade akutsjukvårdsenheter. Om äldre istället fick akuta vårdinsatser via äldrecentraler öppna dygnet runt, är vår bedömning att den befintliga kapaciteten på akutintagen skulle vara tillräcklig. Utan att en sådan förändring genomförs behövs ytterligare akutvårdsresurser tillskapas. Akutintagens kapacitet måste också synkroniseras med antalet vårdplatser på sjukhusen, det akuta omhändertagandet leder inte sällan till behov av ytterligare insatser på vårdavdelning. Därför är fler vårdplatser en hög prioritet för oss. Allt tyder på att den befintliga organisationen för sjuktransporter är allt för ansträngd och inte tillräckligt anpassad för glesbygdens behov.

Det behövs väsentligt fler vårdplatser på våra sjukhus inte minst med geriatrisk specialistvård. Men det behövs också fler platser i särskilda boenden, så att de äldre som verkligen är färdigbehandlade på sjukhus kan få fortsatt god omvårdnad och trygghet dygnet runt, utan att bli långliggande på sjukhusen.

Vad är jämlik sjukvård för Sverigedemokraterna?

Att alla oavsett ålder, ekonomiska tillgångar, religion, härkomst och sexuell läggning får den vård en är i behov av och att även forskningen omfattar alla. Att personalen har insikter om människors olikheter och olika behov och bemöter alla på ett värdigt sätt

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Bristen på yrkesutbildad personal innebär att en allt för stor andel av dem som arbetar i äldreomsorgen i allmänhet och i hemtjänsten i synnerhet saknar adekvat yrkesutbildning utbildning. Riskerna för de äldre ökar när personalen inte har kunskap nog att se tidiga tecken på allvarlig sjukdom hos sina brukare. Det innebär att allt för många äldre hamnar på akuten med sjukdomstillstånd som hade kunnat förebyggas. Vilka uppgifter som hemtjänsten ska klara varierar från kommun till kommun, i de flesta är arbetet tyvärr sönderdelat, så att någon sköter de äldres personliga omvårdnad och städning, medans maten levereras av ett fristående företag. Konsekvensen blir att många äldre svälter, dels för att maten är dålig och dels för att det är så tråkigt att äta ensam. F! menar att hemtjänsten måste kunna leverera kontinuerliga tjänster till de äldre, de ska inte behöva duscha med obekanta människor och inte äta ensamma.

Få unga vill utbilda sig till undersköterska, inte för att de inte gillar äldre människor utan för att de ständigt hör om hur stressigt och tungt jobbet är och för att de hör om de låga lönerna, taskiga arbetstiderna och hur svårt det är att få en tillsvidareanställning på heltid. Idag är andelen visstidsanställda i äldreomsorgen drygt 30 % vilket har många negativa konsekvenser.

En stor andel visstidsanställda på en arbetsplats innebär att de som är ”fast anställda” ständigt ska vägleda nya arbetskamrater, vilket tar tid och kraft. Det innebär också att de äldre ständigt tvingas möta nya personer i sitt hem, något som de flesta äldre ogillar. Många visstidsanställda påverkar också lönenivåerna negativt. Enligt kollektivavtalet ska lönerna höjas vid bestämda tillfällen med X % . en pott räknas fram i % av de sammanlagda lönesummorna inom ett verksamhetsområde ( ex.vis hemtjänsten i en inom en stadsdel) höga löner ger en stor pott, låga löner en liten. Potten fördelas sedan individuellt till arbetstagarna, några kan få mycket, några lite eller inget alls. Med mångavisstidsanställda utan utbildning, tenderar den totala lönesumman att ständigt krympa. Detta är bakgrunden till att löner verkligen släpar efter i äldreomsorgen.

Jobben i äldreomsorgen behöver bli attraktivare, F! menar att första steget är att höja lönerna rejält. Vi menar också att alla som utbildar sig till brist yrken ska kunna genomföra sina studier med en studielön. Så kan yrkenas attraktivitet öka. När tillgången på yrkesutbildad personal ökat, kan bemanningen bli bättre och då bör arbetstiden kortas till i genomsnitt 6 timmar per dag.

Vad anser ni om RUT?

RUT-avdraget ska avskaffas generellt men finnas kvar för vissa grupper som ex pensionärer

Hur ska F! säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Hela regelverket måste ses över just ur det perspektivet efter som det skiftar för mycket mellan olika landsting. En väg att gå kan vara att använda sig av den nya Upphandlingsmyndigheten.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

De flesta kommuner har ambitionen att äldre ska bo hemma så länge som möjligt, vilket innebär att ”tröskeln” för att få en plats på ett äldreboende är mycket höga. Det räcker inte med att den äldre själv vill flytta till ett särskilt boende, det krävs att man har stora funktionsnedsättningar för att erbjudas en plats. Eftersom ”trösklarna” är så höga påstår flera kommuner att de inte har någon kö till särskilt boende och tar sedan detta som skäl att inte bygga fler platser. Samtidigt är bostadsbristen i de flesta kommuner skriande, genom att bygga fler äldreboendeplatser som möjliggjorde för fler äldre att flytta från sina lägenheter, skulle många bostäder frigöras.

Vi i F! menar att var och en själv ska få bestämma när en önskar ett serviceboende eller äldreboende med dygnet runt service och gemensamma aktiviteter. För att det ska bli möjligt behöver det byggas många fler serviceboenden och äldreboenden i hela landet, vi omfördelar därför medel i vår statsbudget så att statsbidragen till kommunerna kan öka och byggandet ta fart. Att bygga fler bostäder med service åt äldre skulle dessutom skapa en positiv omflyttning på bostadsmarknaden och frigöra många bostäder åt unga. Så det är helt enkelt ett vinn, vinn koncept som vi i F! verkligen vill satsa på.

Mårten Björk