Sverigedemokraternas agenda för landets äldsta

Den 18 april träffade vi Per Ramhorn, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet, samt Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna för att förhöra oss om deras agenda för Sveriges allra äldsta. Vi fick endast möjlighet att tala med dem i 30 minuter, varför vi inte hann ställa samtliga frågor till dem.

Vilka är SDs tre mest prioriterade frågor för äldre 75 år +?

Vi vill

  • Ta bort pensionärsskatten och höja garantipensionen
  • Ge ökade resurser till hemtjänsten
  • Ökade möjligheter för äldre att flytta till särskilt boende om de önskar. Detta ska ske genom att ta fram tydligare riktlinjer i Socialtjänstlagen samt införa gemensamma och nationella riktlinjer för biståndsbedömningarna för särskilt boende för äldre.

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Pensionärsskatten ska bort omgående och partiet har en plan för hur denna ska försvinna helt på 3 år. Garantipensionen ska höjas och tandvårdsstödet ska dubblas för äldre (600 till 1200kr).

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Långsiktigt ska staten ta över sjukvården för en mer likvärdig vård. På kortare sikt vill vi införa en ”månadsgaranti” likt Danmark med ett utvidgat sjukhusval för patienten. Genom en översyn av personal och organisation, samt genom att höja status på vårdyrket, ska köerna försvinna på 4-5 års tid. Vi vill också införa en nationell Vårdgaranti.

Vad är jämlik sjukvård för Sverigedemokraterna?

Likvärdig vård är detsamma som jämlik kvalitet och vi vill ha utökade riktlinjer nationellt som styrmedel.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Kvaliteten inom hemtjänsten ska öka genom förbättrade arbetsvillkor för personalen genom följande:

  • höja statusen på vårdyrket med en licens/legitimation på undersköterskor
  • all hemtjänstverksamhet ska vara tillståndspliktig oavsett huvudman

Vad anser ni om RUT?

Vi avser att höja taket på avdraget till 100.000 kronor per år för personer över 65 år. Detta finns med i höstbudgeten.

Hur ska SD säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Vi vill se över färdtjänstlagen alternativt att Socialstyrelsen ger tydligare riktlinjer för enhetliga prövningar i landet.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Vi kommer införa gemensamma och nationella riktlinjer för biståndsbedömningarna för särskilt boende för äldre. Det ska vara tydligare riktlinjer och parametrar i Socialtjänstlagen som stöd till biståndsbedömning.

Mårten Björk