Kristdemokraternas agenda för Sveriges äldsta

jakob-forssmed_3-682x1024.jpg

Vi träffade Jakob Forssmed, Vice Gruppledare och riksdagsledamot för Kristdemokraterna den 18 april för att lära oss mer om deras agenda för äldre.

Vilka är KD:s tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag?

Vi vill

  • Öka antalet platser på äldreboenden genom ökat investeringsstöd, samt utforma ett system premierar kommuner som använder sig av detta
  • Avskaffa pensionärsskatten och vi har en framtagen plan för hur denna ska avskaffas omgående
  • Höja nivån på och taket för bostadstillägg (BTP) vilket ger bättre förutsättningar för fler att flytta till trygghetsboende

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Det är viktigt att öka den generella ekonomiska tryggheten för äldre. Det vill vi göra genom att 1) ta bort pensionärsskatten 2) höja taket för bostadstillägget (BTP) till 7500 kr, samt 3) höja det särskilda tillägget i BTP (som alla med BTP får) med 500 kronor per månad för ensamstående och 300 kr per månad för sammanboende. Vi driver också frågan om förhöjt grundskydd i pensionsgruppen

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Kristdemokraterna har sedan länge drivit på för att skapa en jämlik vård genom att förändra dagens styrning och ledning. 21 fristående landsting inte klarar av att upprätthålla en jämlik och hög kvalitet inom vården – inte minst för multisjuka äldre. För att alla i hela landet ska få tillgång till högkvalitativ vård arbetar vi nu för att staten ska  överta huvudansvaret för vårdens organisation.

En förstärkning och ökad tillgänglighet inom primärvården och hemsjukvården är nödvändig för att styra patienterna till rätt vårdnivå och därmed avlasta akuten och den mer resurstunga sjukhusvården. Vi avsätter 5 miljarder per år för detta ändamål. Hemsjukvården ska samverka med primärvården och bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor och andra kompetenser som den äldre kan vara i behov av. På så vis får den äldre vård i tid och slipper köer och transporter till och från vårdcentral eller akutmottagning. Samtidigt avlastas akuten och vårdköerna kortas vilket är önskvärt.

KD vill även att alla kommuner ska bjuda in äldre till samtal om deras livssituation och hälsa. Syftet är att bidra till att bryta ensamhet, skapa trygghet, främja hälsa samt upptäcka medicinska behov. Samtalen ska erbjudas till alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller inte bor i särskilt boende.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Vi vill återinföra Omvårdnadslyftet (200 miljoner per år) för att säkerställa grundläggande och avancerad kompetens bland både vårdpersonal och tjänstemän inom äldreomsorgen. Vi avsätter även medel för ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen (50 miljoner per år).

Vi avsätter prestationsbaserade medel (800 miljoner per år) för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten. De utövare som säkerställer att maximalt 10 olika personer besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagars-period. Kontinuitet och tillräckligt med tid för att bygga goda relationer med hemtjänstpersonal ger möjlighet att bygga upp förtroende, och tillit vilket bidrar till trygghet hos de äldre. En trygghet som kan främja en god livskvalitet och livsglädje som förebygger psykisk ohälsa.

Valfrihetssystem bör utvecklas.

Ska hemtjänsten vara tillståndspliktig?

All hemtjänst oavsett huvudman ska vara tillståndspliktig verksamhet för att säkerställa hög kvalitet.

Vad anser ni om RUT?

RUT- ska utökas till 75000 kr och omfatta fler tjänster

Hur ska KD säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Vi vill se över färdtjänstlagen och se över ledtiderna runt om i landet.

Hur tänker ni verka för att kvalitetssäkra färdtjänsten, exempelvis leveransprecision?

Granska prövningarna runt om i landet. Upphandlingsmyndigheten behöver ge bättre stöd till kommunerna och landstingen i upphandlingarna, vi behöver en bättre uppföljning av avtalen och ställa sociala krav på leverantörerna.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Vi vill införa en äldreboendegaranti: Alla över 85 år ska ha rätt till en äldreboendeplats utan biståndsbedömning när de själva känner att de behöver det. För att öka antalet äldreboendeplatser inför vi en äldreboendemiljard som fördelas mellan de kommuner som ger äldre en boendeplats i tid (dvs inom tre månader), avsätter mer resurser inom det kommunala kostnadsutjämningssystemet till kommuner med hög andel äldre samt avsätter 1,6 mdr mer än regeringen i investeringsstöd för byggande av äldreboenden fördelat under 3 år. Vi vill också utdela högre vite till kommuner som inte klarar att erbjuda plats i tid.

Lägg in den sociala aspekten i biståndsbedömningen till särskilda boenden för att sänka tröskeln för personer som har behov av en äldreboendeplats.

Att privata aktörers byggande av äldreboendeplatser stimuleras är avgörande för att öka antalet äldreboenden och möta det växande behovet. Vi säger därför nej till vinsttak. Kvaliteten inom verksamheten, inte om verksamheten drivs av en privat eller offentlig aktör, ska var utgångspunkten för att stimulera innovation inom vård och omsorg. Lika konkurrensvillkor genom en generell tillståndsplikt för alla aktörer är en självklarhet.

Mårten Björk