Socialdemokraternas agenda för Sveriges äldsta

lena_hallengren.jpg

Den 23 april träffade vi Äldreminister Lena Hallengren för att förhöra oss om Socialdemokraternas agenda för Sveriges äldsta.

Vilka är ditt partis tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag?

De tre frågor som riktar sig till målgruppen i första, andra och tredje hand ekonomiska förutsättningar. De är helt avgörande för tryggheten att veta att man får bo kvar. Det är avgörande för vilken levnadsstandard man har, vilket socialt umgänge man till slut har råd med. ”

Vi vill:

1) Avskaffa pensionärsskatten successivt fram till 2020
2) Höja bostadstillägget samt satsa på att informera målgruppen om möjligheterna att söka
3) Ge investeringsstöd till hyresrätter. Antalet platser på särskilda boenden har sjunkit. Det behöver finnas någon slags ”mellanboende”, det är något som vi har utrett.

Vad anser ni om tandvårdsstödet?

Det pågår en utredning som ser över hur tandvårdsstödet kan ge effekt. Annika strandhäll är ansvarig och hon har två år på sig. Visionen är att tänderna tillhör resten av kroppen, men det kommer att bli kostsamt!

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökadedigitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås? 

Det ser olika ut i landet. Stockholm brottas med vårdköer och en primärvård som inte styrs efter störst behov, utan vårdpengen styr på ett annorlunda sätt. Det blir ett problem om man styr utifrån kvantitet istället för att vikta utifrån hälsa och ålder. Tar du dig an personer med större vårdbehov och större ålder så måste det också generera mer resurser. Dessutom är det viktigt att primärvården är tillgänglig så att man inte åker till aktutmottagningarna – där kan man ju bli sjukare. På akuten ska man prioritera den som är mest akut sjuk, man kan inte gå på den som har suttit längst och väntat.

En läkare kan inte bara ta de enklaste patienterna för att man får lika mycket betalt för dem som för patienter med svårare diagnoser. Egentligen skulle man kunna diskutera om man ska ha äldrehälsocentraler, men det är många som behöver en sådan, så egentligen är det en förutsättning att alla vårdcentraler har bra kunskap om äldres sjukdomar och multisjukdomar. Det handlar om öppettider, resurser som inte går till att ta emot enkla fall via appar. Vi kan ju inte lägga pengar för att det ringer friska medelålders personer och hostar till apparna. Tillgänglighet är bra och vi behöver prioritera våra resurser till de som bäst behöver dem. Och det är till exemepel multisjuka äldre.

Det blir ett problem om vi inte kan använda resurserna så att det är de personer som har störst behov får tillgång till akutsjukvården, om vi inte kan styra upp våra primärvårdscentraler på ett sätt som gör att de faktiskt möter människor som också är multisjuka och återkommande. Men man får i princip lika mycket betalt för att ta emot någon som har en väldigt liten åkomma, det blir väldigt lockande för många aktörer att prioritera dem.

 Vad är jämlik sjukvård för Socialdemokraterna?

Man ska ha vård utifrån sina behov. Inte kön, inte ålder, inte bakgrund. Det finns rekommendationer ifrån socialstyrelsen kring vilka som ska få prover mm. Det är forskning so ligger till grund för detta. Gäller från PSA till mammografi. Klokt för ett landsting att kunna lita på en myndighet som sitter på

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Det är nödvändigt att säkra upp kompetensen för att få bra kvalitet. Det är äldreomsorgens största utmaning. Det är klart att det borde finnas någon samordning som gör att man vet vem man kan ringa till exempel, har man olika insatser borde det finnas någon som är ens kontakt. All välfärd bygger på mötet mellan de enskilda, en ambition för många är att man inte ska ha så många kontakter. Men ju mer vårdbehov ju fler blir inblandade pga kvällar och helger.

Hemtjänsten är inte tillståndspliktig i dag. Regeringen har föreslagit att det ska bli krav på tillstånd för att få bedriva hemtjänstverksamhet. Riksdagen förväntas rösta i frågan innan sommaren.

Hur tänker Socialdemokraterna om RUT?

RUT-tjänster finns ju men det är inte alla förunnat att ha råd med det eftersom det krävs att man har en inkomst för att kunna få rabatt på skatten. Jag tycker det är helt okej men det är inte meningen att äldre personer som har behov av stöd och omsorg ska behöva betala med skatterabatt. Då tycker jag att man ska använda sig av välfärden istället.

Hur ska ditt parti säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Myndigheten för delaktighet fick förra året i uppdrag att analysera och kartlägga situationen kring färdtjänst i hela landet. De kommer att komma med sin analys om ett halvår/år och då får vi ett bra underlag för att se hur vi går vidare.

Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Det är en eftersläpning i bostadsbyggandet överhuvudtaget. Skulle bostadsbristen minska, så minskar bostadspriserna. Det är stora investeringar som kommunen måste göra. Det händer men takten är för långsam.

Mårten Björk