Dags för årsstämma

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma den 23 maj kl 11-14!

Anmäl er minst 7 dagar innan stämman på info@aldrekontakt.se, så att vi kan planera för tillräcklig lokal och fika. Vi mailar ut närmare detaljer om plats etc. till alla som anmält sig. Vid frågor kontakta kansliet.

Dagordning för årsmötet:

 • Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 • Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.

 • Fastställande av mötets dagordning.

 • Val av mötets ordförande och sekreterare.

 • Val av två justerare av mötesprotokollet, tillika rösträknare.

 • Styrelsens årsredovisning för det gångna året (verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning).

 • Revisorns berättelse.

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 • Fastställande av antal ordinarie ledamöter och antal suppleanter i styrelsen under kommande år.

 • Val av styrelsemedlemmar för tiden till nästa ordinarie årsmöte.

 • Val av ordförande för tiden till nästa ordinarie årsmöte.

 • Val av en revisor för tiden till nästa ordinarie årsmöte.

 • Verksamhetsplan för tiden fram till 31 december nästkommande år.

 • Fastställande av medlemsavgift.

 • Behandling av förslag som styrelsen framlagt till årsmötet.

 • Behandling av förslag från medlemmar som framlagts till årsmötet i enlighet med den fastställda ordningen i § 15.

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande.

Varmt välkomna!