Möt Karin Rågsjö, representant för Vänsterpartiet

karin-ragsjo-768x1024.jpg

Hej Karin, vilka är Vänsterpartiets tre prioriterade frågor för äldre över 75 år?

Vänsterpartiets tre prioriterade frågor för äldre är 1) pensionerna 2) Boendet och 3) Hemtjänsten

Vänsterpartiet vill ge pensionärerna mer att leva för genom att avskaffa pensionärsskatten genom en flerstegsmodell.

När det kommer till boendet så vill vi öka möjligheterna för äldre att kunna flytta hemifrån till boende. Det innebär dels att vi behöver öka antalet boendeplatser genom statliga stimulansmedel, men också ge de friska äldre som inte känner att de klarar sig själva hemma längre möjlighet att komma in på boenden genom att i biståndsbedömningarna även ta hänsyn till den äldre upplevda oro och ångest för att underlätta en flytt till särskilt boende.

Vi vill också höja kvaliteten i hemtjänsten genom att utbilda personalen och höja deras status genom att införa en licens på yrket. Genom en ökad nationell samordning av undersköterskeutbildningarna vill vi öka kvaliteten på hemtjänsten. Personalen ska vara utbildad för att säkerställa ett fint bemötande av den enskilde, oberoende av vilken hjälp den äldre behöver. Idag är nio av tio av dem som arbetar i vården är undersköterskor och vi behöver få in fler. Därför behöver antalet personer som årligen slutför undersköterskestudier öka från dagens cirka 4.000 till omkring 16.000 .

Det är också viktigt att stärka undersköterskornas roll och att stärka en nödvändig professionalisering. Det finns inga enkla jobb i vård och omsorg av äldre personer. I dag ser utbildningarna olika ut över landet och de behöver samordnas och rollen behöver tydliggöras. Det kan också behövas specialiseringar eftersom rollen är så pass olika beroende på arbetsplats.

Utöver avvecklingen av pensionärsskatten, vad annat tänker ni göra för att förbättra de äldstas ekonomi?

Idag erbjuder alla kommunerna olika slags subventioner för kollektivtrafik. Den här subventionsringen borde kunna styras genom nationella system.

När det kommer till Tandvårdsstödet så är Vänsterpartiets grundprincip att tänderna tillhör resten av kroppen och därmed skall samma avgifter och högkostnadsskydd som övriga HSL tillämpas.

Vad vill Vänsterpartiet göra åt situationen inom sjukvården i landet?

Vi vill öka förutässningarna för en bättre personalvård genom en nationell styrning av landstingen och på det sättet ge högre lön, bättre arbetsvillkor och premiera specialiseringsutbildad personal genom att ta fram en plan för kompetensförsörjning

Vad är jämlik sjukvård för Vänsterpartiet?

Jämlik sjukvård är att du ska få samma rätt till den bästa sjukvården var du en bor i Sverige och vilken samhällsställning du har ska inte spela någon roll. Likvärdig sjukvård.

Hur ska Vänsterpartiet kvalitetssäkra hemtjänsten?

Vi vill öka kvaliteten i hemtjänsten genom att tillföra mer utbildad personal och genom att öka den enskildes inflytande över vilken hjälpen de ska få  i biståndsbedömningen.

Vänsterpartiet är för en förenklad biståndsbedömning för hemtjänst (vanliga servicetjänster).

Vi anser att RUT- tjänster ska avskaffas.

Hur vill ni kvalitetssäkra färdtjänst ur ett nationellt perspektiv?

Vi vill se över färdtjänstlagen och styra leverantörerna som ska uppfylla avtalen.

Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats.

Vänsterpartiet vill att fler äldre ska kunna flytta till äldreboende och att de ska ges ökat inflytande genom att komplettera socialtjänstlagen med nya riktlinjer som även tar hänsyn till social aspekter.

Vi vill också öka utbudet av trygghetsboenden med levande gemensamma ytor. Det måste finnas olika boendealternativ för äldre. I dag är det svårt framför allt p.g.a. bristen på hyresrätter. Den marknadsvänliga bostadspolitiken slår hårt mot de äldre som inte har råd att köpa dyra bostadsrätter men behöver en modern lägenhet. Inte minst gäller det de pensionärer som har det sämst ställt,  de flesta är kvinnor. Dagens fattigpensionärer. Vänsterpartiet har därför medverkat till att i samarbete med regeringen införa investeringsstöd för bostäder särskilt riktade till äldre och för att kunna stimulera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Mer behöver göras. Det behöver utredas hur såväl befintliga bostäder som de som byggs nu kan möjliggöra för äldre personer att lättare klara sig själva, odla sina intressen och ha ett socialt nätverk.

Sedan början av 2000-talet har en omfördelning skett från särskilt boende till insatser i det egna hemmet och antalet personer som bor i särskilt boende har minskat kraftigt. Samtidigt har antalet äldre ökat i befolkningen.  Fler och fler får avslag på sina ansökningar om särskilt boende. Äldre ska kunna bo hemma så länge de självavill, men när behovet av stöd ökar och de vill flytta måste det finnas möjlighet till det. Ibland kan skillnaderna i riktlinjer och handläggning variera kraftigt. Det blir boendelotto .Vi vill att regeringen genomför en kartläggning kring skillnader i beslut om bistånd till särskilt boende mellan kommunerna och orsaker till dessa.

Mårten Björk