Nyheter

Möt Christine, vår strukturerade och energiska gruppledare som blivit månadens volontär!

Hejsan vem är du?

Jag heter Christine och är 47 år. Sedan 2006 jobbar jag på SCB, Statistiska centralbyrån, där vi tar fram statistik som underlag för beslut och debatt i samhället. I april i år bytte jag tjänst och nu är jag enhetschef för den enhet som arbetar med miljöstatistik och miljöräkenskaper. Jag har världens bästa jobb!

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Strukturerad och energisk.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Ensamhet är ett stort problem i samhället idag tycker jag. Jag såg en annons från Äldrekontakt och kände på en gång att det här var en möjlighet att göra en liten insats. Jag hade en mycket nära relation med min mormor när jag var liten och har i vuxen ålder saknat kontakt med den äldre generationen.

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Det är så enkelt att bidra! Eftersom vi är många volontärer som alla gör en liten del så blir det ett bra resultat med liten insats. Och med ”resultat” menar jag att några, ibland ganska isolerade äldre, får lite social gemenskap, en kram och gott fika!

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Jag ser och känner att jag bidrar och det är en skön känsla!

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Av samma anledning, att det känns bra att bidra och att det är en så begränsad insats som krävs.

Har du någon speciellt rolig händelse från någon fika, eller någon berättelse som du kommer ihåg lite extra, eller som gjort extra intryck på dig?

Jag skulle nog säga att det var allra första gången när vi träffades i vår då nystartade grupp, när våra gäster berättade om sina tankar när de blev kontaktade av Äldrekontakt. Flera sa att de nästan trodde att det var ett skämt, hur var det möjligt att främlingar ville lägga sin tid på att de skulle få komma ut en gång i månaden och få fika hemma hos någon tillsammans med andra äldre?! Och så när vi hade filminspelningen så klart, det var roligt. Vår grupp var med i en reklamfilm för ett kaffemärke som sponsrade Äldrekontakt.

Vad brukar vänner, kollegor och bekanta säga när du berättar om ditt volontäruppdrag och Äldrekontakt?

Att det låter som ett fantastiskt bra upplägg.Jag har också hört när mina tonårsdöttrar berättar om det för sina kompisar och t.o.m. i den åldern tycker de att det låter jättebra.

Vilket är ditt favoritfika?

Stora, färska, smöriga kardemummabullar!! :)

 

Kartläggning av partiernas agenda för Sveriges allra äldsta

Hösten 2017 lanserade Äldrekontakt konceptet Telefonträffar, en mötesplats i telefonen som hjälper personer som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i vår ordinarie fikaverksamhet att knyta nya kontakter. Varannan vecka erbjuds äldre 75 år+ med sociala behov möjligheten att delta i ett gruppsamtal via telefon. Varje samtal kretsar kring ett förutbestämt tema och inleds med att en gästföreläsare med insikt i ämnet först håller en kortare föredrag så att alla vet lika mycket om ämnet innan man tillsammans reflekterar över det sagda. Hittills har Telefonträffarna handlat så skilda ting som teknik i vardagen, trädgården om våren, semlan och dess historia, dagens utmaningar med katastrofmedicinska insatser och hur man kan dryga ut sin pension.

Det är deltagarna själva som bestämmer innehållet i samtalen. Inför uppstart (och i mitten av respektive säsong) samlas önskemål på framtida teman in. Flera förslag kretsar kring en önskan att bättre förstå nutiden, man vill veta mer om teknik, samhälle, internet och andra nutidsfenomen.
Ett annat ämne som önskades berörde det kommande valet i september, där flertalet deltagare till en början upplevde ett tydligt utanförskap, men efter genomförd telefonträff visade intresse för frågor som var viktiga för dem, som exempelvis hemtjänst, färdtjänst, akutvården och ekonomi.
Vi tog deras frågor och ställde dem vidare till alla politiska partier som finns representerade i de största opinionsundersökningarna (F!, V, S, Mp, C, L, M, KD och SD). Alla partier fick samma frågor och efter mötet fick alla möjlighet att återkomma med kompletterande information om så önskades.
I de fall en sakfråga inte tas upp av ett parti är det för att Äldrekontakt inte fick något svar då vi ställde frågan.

Vår kartläggning visar att:

 • Samtliga partier, med undantag för F!, vill sänka pensionärsskatten och majoriteten av dessa vill avveckla den inom en tidsperiod på max fyra år.
 • Att kommunerna ska ges möjlighet att tillämpa förenklad biståndsbedömning är något som majoriteten av tillfrågade partier är överens om, om än för en begränsad volym av servicetjänster.
 • Alla partier, utom V, anser att äldre personer ska ha fortsatt möjlighet att köpa RUT-tjänster och flera partier vill höja taket och utöka tjänsteutbudet för målgruppen äldre.
 • Hälften av alla partier anser att hemtjänsten ska vara tillståndspliktig för både privata och kommunala aktörer för att säkerställa kvaliteten.
 • Slutligen är alla partier medvetna om problemen inom färdtjänsten och presenterar olika lösningar på hur det ska lösas. Det finns ett regeringsuppdrag hos Myndigheten för delaktighet att se över Färdtjänstlagen som beräknas vara klar om cirka 1 år.

Bild från: https://pixabay.com/sv/visby-almedalen-gotland-644587/

Feministiskt Initiativs agenda för Sveriges allra äldsta

Den 4 maj träffade vi Annelie Nordström och Lotten Sunna från Feministiskt Initiativ för att höra deras agenda för alla 75 å +

Vilka är F!s tre mest prioriterade frågor för äldre 75 år +?

Vi vill:

 • Öka stadsbidragen till vård- och omsorg för att säkra den äldres behov snarare än de ekonomiska villkoren som finns för kommun respektive landsting
 • Fasa ut jobbskatteavdraget till förmån för en lika skatt på jobb respektive pension och istället höja garantipensionen och äldreförsörjningsstödet
 • Skapa fler billiga bostäder till äldre samt ge större tillgång till serviceboenden och äldreboenden
Hur kommer ni arbeta för att driva var och en av dessa frågor och åstadkomma en positiv förändring?

Vi satsar på att ta plats i såväl riksdagen, landstingen som kommunerna. Olika frågor kan vara framgångsrika på olika nivåer. På riksdagsnivå kommer vi att tvinga de andra partierna att följa våra krav, då de kommer att behöva vårt stöd för att regera. På lokal nivå kan vi få ett än större inflytande.

När det kommer till ekonomin har vi en omfattande rapport som innehåller åtgärder på både kort och lång sikt. Det första är att höja grundskyddet för dem som har det sämst, men hela systemet måste reformeras.

Vi har avsatt pengar i vår statsbudget för att bygga fler små hyresrätter öronmärkta för äldre. Det finns också förbättringar kring tillgång till service- och äldreboenden i våra landstings- och kommunprogram.

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Den statliga skatten ska vara lika för alla oavsett ålder, men tillskillnad från andra partier vill vi höja skatten för dem som jobbar, inte sänka för pensionärerna. Detta för att bl.a. kunna öka statsbidragen till vård, skola och omsorg.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Vi instämmer i er beskrivning av problemen i sjukvården. Tyvärr är det så att det inte finns någon ”kvick fix” på dessa problem, det har varit missköt så länge att det kommer att ta tid att göra de förändringar som är nödvändiga.

Den huvudsakliga orsaken till vårdköer och väntetider är INTE att det saknas rum, sängar eller teknisk utrusning, utan att det saknas väldigt mycket personal med rätt utbildning. Många välutbildade och erfarna har slutat för att arbetsförhållandena är för tuffa och lönen för låg. Vi i F! vill bryta denna negativa trend med en hel rad av åtgärder, först och främst göra vårdyrkena attraktivare genom höjda löner m.m. Genom att göra detta kan vi locka tillbaka fler sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som lämnat vårdyrket. Sedan vill vi skapa väsentligt bättre studiestödsmöjligheter för dem som går både grundläggande och vidareutvecklande utbildningar inom vården. När fler utbildar sig blir det utrymme för våra andra förslag till förändringar, som bland annat innebär att öka bemanningen, öppna fler primärvårdsenheter och specialistmottagningar samt förkorta personalens arbetstider, så fler orkar jobba i vården. Men tyvärr kommer allt detta att ta tid att genomföra.

När det gäller specifikt akuten, menar vi i F! att alla större städer borde ha särskilda äldrecentrum-enheter.

Den sjukvård som erbjuds äldre är inte tillräckligt bra och det vill vi i Feministiskt initiativ ändra på. Många upplever att kommunerna och landstinget inte samverkar tillräckligt bra. Mer sjukvård behöver erbjudas nära de äldre. Vi vill därför verka för att särskilda kommunala vårdcentraler för äldre inrättas, där kompetens kan samlas som kan erbjuda akutsjukvård dygnet runt men också erbjuda demensutredningar, förebyggande insatser och kontinuerlig uppföljning. Dessa äldrecentraler kan ha några platser för kortare inläggning, för att avlasta akutsjukvården. Äldrecentralerna kan också överta ansvaret för sjukvårdsinsatserna för dem som bor i särskilda boenden.

Landet Sverige växer och får allt fler invånare i storstadsregionerna men har också en omfattande glesbygd vilket måste beaktas när vi fastställer omfattningen och utformningen av akutsjukvården och de akuta sjuktransporterna. Periodvis är väntetiderna allt för långa i autsjukvården, omhändertagandet inte tillräckligt värdigt och arbetsmiljön bristfällig. Äldre med återkommande ohälsa skulle få ett värdigare omhändertagande om de fick tillgång till egna anpassade akutsjukvårdsenheter. Om äldre istället fick akuta vårdinsatser via äldrecentraler öppna dygnet runt, är vår bedömning att den befintliga kapaciteten på akutintagen skulle vara tillräcklig. Utan att en sådan förändring genomförs behövs ytterligare akutvårdsresurser tillskapas. Akutintagens kapacitet måste också synkroniseras med antalet vårdplatser på sjukhusen, det akuta omhändertagandet leder inte sällan till behov av ytterligare insatser på vårdavdelning. Därför är fler vårdplatser en hög prioritet för oss. Allt tyder på att den befintliga organisationen för sjuktransporter är allt för ansträngd och inte tillräckligt anpassad för glesbygdens behov.

Det behövs väsentligt fler vårdplatser på våra sjukhus inte minst med geriatrisk specialistvård. Men det behövs också fler platser i särskilda boenden, så att de äldre som verkligen är färdigbehandlade på sjukhus kan få fortsatt god omvårdnad och trygghet dygnet runt, utan att bli långliggande på sjukhusen.

Vad är jämlik sjukvård för Sverigedemokraterna?

Att alla oavsett ålder, ekonomiska tillgångar, religion, härkomst och sexuell läggning får den vård en är i behov av och att även forskningen omfattar alla. Att personalen har insikter om människors olikheter och olika behov och bemöter alla på ett värdigt sätt

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Bristen på yrkesutbildad personal innebär att en allt för stor andel av dem som arbetar i äldreomsorgen i allmänhet och i hemtjänsten i synnerhet saknar adekvat yrkesutbildning utbildning. Riskerna för de äldre ökar när personalen inte har kunskap nog att se tidiga tecken på allvarlig sjukdom hos sina brukare. Det innebär att allt för många äldre hamnar på akuten med sjukdomstillstånd som hade kunnat förebyggas. Vilka uppgifter som hemtjänsten ska klara varierar från kommun till kommun, i de flesta är arbetet tyvärr sönderdelat, så att någon sköter de äldres personliga omvårdnad och städning, medans maten levereras av ett fristående företag. Konsekvensen blir att många äldre svälter, dels för att maten är dålig och dels för att det är så tråkigt att äta ensam. F! menar att hemtjänsten måste kunna leverera kontinuerliga tjänster till de äldre, de ska inte behöva duscha med obekanta människor och inte äta ensamma.

Få unga vill utbilda sig till undersköterska, inte för att de inte gillar äldre människor utan för att de ständigt hör om hur stressigt och tungt jobbet är och för att de hör om de låga lönerna, taskiga arbetstiderna och hur svårt det är att få en tillsvidareanställning på heltid. Idag är andelen visstidsanställda i äldreomsorgen drygt 30 % vilket har många negativa konsekvenser.

En stor andel visstidsanställda på en arbetsplats innebär att de som är ”fast anställda” ständigt ska vägleda nya arbetskamrater, vilket tar tid och kraft. Det innebär också att de äldre ständigt tvingas möta nya personer i sitt hem, något som de flesta äldre ogillar. Många visstidsanställda påverkar också lönenivåerna negativt. Enligt kollektivavtalet ska lönerna höjas vid bestämda tillfällen med X % . en pott räknas fram i % av de sammanlagda lönesummorna inom ett verksamhetsområde ( ex.vis hemtjänsten i en inom en stadsdel) höga löner ger en stor pott, låga löner en liten. Potten fördelas sedan individuellt till arbetstagarna, några kan få mycket, några lite eller inget alls. Med mångavisstidsanställda utan utbildning, tenderar den totala lönesumman att ständigt krympa. Detta är bakgrunden till att löner verkligen släpar efter i äldreomsorgen.

Jobben i äldreomsorgen behöver bli attraktivare, F! menar att första steget är att höja lönerna rejält. Vi menar också att alla som utbildar sig till brist yrken ska kunna genomföra sina studier med en studielön. Så kan yrkenas attraktivitet öka. När tillgången på yrkesutbildad personal ökat, kan bemanningen bli bättre och då bör arbetstiden kortas till i genomsnitt 6 timmar per dag.

Vad anser ni om RUT?
RUT-avdraget ska avskaffas generellt men finnas kvar för vissa grupper som ex pensionärer
Hur ska F! säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Hela regelverket måste ses över just ur det perspektivet efter som det skiftar för mycket mellan olika landsting. En väg att gå kan vara att använda sig av den nya Upphandlingsmyndigheten.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

De flesta kommuner har ambitionen att äldre ska bo hemma så länge som möjligt, vilket innebär att ”tröskeln” för att få en plats på ett äldreboende är mycket höga. Det räcker inte med att den äldre själv vill flytta till ett särskilt boende, det krävs att man har stora funktionsnedsättningar för att erbjudas en plats. Eftersom ”trösklarna” är så höga påstår flera kommuner att de inte har någon kö till särskilt boende och tar sedan detta som skäl att inte bygga fler platser. Samtidigt är bostadsbristen i de flesta kommuner skriande, genom att bygga fler äldreboendeplatser som möjliggjorde för fler äldre att flytta från sina lägenheter, skulle många bostäder frigöras.

Vi i F! menar att var och en själv ska få bestämma när en önskar ett serviceboende eller äldreboende med dygnet runt service och gemensamma aktiviteter. För att det ska bli möjligt behöver det byggas många fler serviceboenden och äldreboenden i hela landet, vi omfördelar därför medel i vår statsbudget så att statsbidragen till kommunerna kan öka och byggandet ta fart. Att bygga fler bostäder med service åt äldre skulle dessutom skapa en positiv omflyttning på bostadsmarknaden och frigöra många bostäder åt unga. Så det är helt enkelt ett vinn, vinn koncept som vi i F! verkligen vill satsa på.

 

Miljöpartiets agenda för Sveriges allra äldsta

Den 18 april träffade vi Miljöpartiets Jan Lindholm, ledamot, för att förhöra oss om Miljöpartiets agenda för Sveriges äldsta.

Vilka är Miljöpartiets tre mest prioriterade frågor för äldre 75 år +?

Vi vill:

 • Förbättra kvalitet i äldrevården
 • Ge  äldre kontroll över sin boendesituation
 • Stärka de äldres ekonomi
Hur kommer ni arbeta för att driva var och en av dessa frågor och åstadkomma en positiv förändring?

Merparten av dessa frågor bestäms på landstings- och kommunnivå och Miljöpartiet driver dessa frågor aktivt där. Vi sitter i dag i majoritet i 18 av 21 landsting och regioner och är vana vid att samarbeta med båda blocken för att åstadkomma politisk förändring. Det kommer vi att fortsätta att göra.

Högre kvalitet i äldrevården innebär bland annat mer personal. Under vår tid i regering har vi på nationell nivå förstärkt bemanningen inom äldreomsorgen. Vi vill fortsatt satsa på personalsituationen inom äldreomsorgen och förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar, så att fler väljer att stanna i yrket.

Vi vill se fler boendeformer för äldre, så att det finns fler alternativ för de äldre som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma, men som inte har behov av hjälp och tillsyn på alla tider på dygnet.

Vi vill helt avskaffa pensionärsskatten och höja garantipensionen.

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Vi anser att pension inte ska beskattas annorlunda än lönearbete och att pensionsskatten ska tas bort helt. Under vår tid i regering har vi sänkt skatten på pensioner i två steg, 2016 och 2018. I regeringens budget för 2018 finns även en plan med för att helt ta bort skillnaden i beskattning mellan pension och inkomst av arbete till år 2020.

Vad kommer ditt parti att göra för att öka livskvaliteten bland landets alla äldre med låg pension?

På kommunal och regional nivå driver Miljöpartiet många förslag i syfte att öka livskvaliteten för äldre med låg pension över landet, till exempel gratis eller reducerad kollektivtrafik för äldre. Behoven och förutsättningarna skiljer sig dock mellan olika kommuner och landsting/regioner, varpå det inte är samma frågor som prioriteras i hela landet.

Vad anser ni om tandvårdsstödet?

Det är mycket viktigt. På sikt vill vi att tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och därför vara en del av den offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

För att klara framtidens vårduppdrag måste primärvårdens roll stärkas och dess andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten öka. Genom att stärka primärvården så avlastas även akutsjukvården.

Vi vill ge primärvården det övergripande ansvaret att koordinera patientens vårdförlopp. Vårdplaneringen ska genomföras av multiprofessionella team ihop med patienten och utifrån ett personcentrerat helhetsperspektiv. Idag slussas patienter mellan tillfälliga hyrläkare, vårdnivåer och specialiteter, vilket skapar otrygghet för patienten och gör sjukvården ineffektiv. Vi kan stärka vårdens tillgänglighet och kontinuiteten i vårdkontakter om primärvården får mer resurser och mandat att mer effektivt använda alla yrkeskompetenser – sjuksköterskor, allmänspecialister, specialistläkare, psykologer, dietister, fysioterapeuter och geriatriker.

Landstingen har en särskild uppgift att etablera mobila enheter som på enkelt sätt säkerställer att det finns läkarkompetens tillgänglig för exempelvis en distriktsköterska inom den kommunala hemsjukvården. Äldre med många sjukdomar ska inte behöva skickas till ett akutsjukhus på grund av att vården har brustit.

Vad är en jämlik sjukvård?

En jämlik sjukvård innebär att alla ska känna sig säkra på att sjukvården är tillgänglig när de behöver den, oavsett hur deras privata ekonomi ser ut. En jämlik sjukvård innebär dock inte alltid att vården ser likadan ut på alla ställen i landet. Förutsättningarna ser olika ut över landet – bland annat geografiskt och demografiskt, vilket innebär att vården kan organiseras på olika sätt.

Miljöpartiet värdesätter principen om att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. När privata sjukvårdsförsäkringar tillåts utnyttja resurser inom ramen för den offentligt finansierade vården riskerar denna princip att urholkas. Inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården ska principen om vård efter behov gälla. De som har privata sjukvårdsförsäkringar ska inte få gå före i den offentliga vården.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Regeringen har lagt förslag om att göra det enklare för kommuner att bevilja hemtjänst, genom ett förenklat beslutsfattande för bistånd i form av service och personlig omvårdnad. Den förenklade biståndsbedömningen ska vara frivillig för kommunerna att införa, men möjliggör för kommuner att erbjuda hemtjänst på ett snabbare och enklare sätt. Förslaget innebär även möjlighet att tillgängliggöra hemtjänstinsatser i ett tidigare skede, vilket kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande hemtjänst.

Vi har tillsatt en utredning om möjligheten att införa legitimation för undersköterskor. Legitimation skulle, utöver att vara en kvalitetssäkring, kunna höja statusen på yrket och locka fler att jobba inom äldreomsorgen. Den skulle även säkerställa en mer enhetlig utbildning, vilket skulle underlätta för undersköterskor att ta med sig sin utbildning mellan olika kommuner. En ökad rörlighet skulle göra att fler vågar satsa på yrket.

Vad anser ni om RUT?

Miljöpartiet är positiva till RUT och ROT och driver inga förslag om att ta bort dem. Vi menar att det är positivt både för att få folk att komma i arbete, samt att det ur miljöhänsyn är bättre att människor köper tjänster än varor.

Hur ska Miljöpartiet säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Vi instämmer att det finns stora problem inom färdtjänsten. Lagen upplevs som otydlig och det finns anledning att se över detta.

Hur tänker ni verka för att kvalitetssäkra färdtjänsten, exempelvis leveransprecision?

Det finns alltför många exempel på när färdtjänsten inte uppnår tillräckligt hög kvalitet. Färdtjänsten måste fungera bättre, både för förarna och för resenärerna.

Ett problem är exempel då beställningscentralen är outsourcad, kanske inte ens i landet, med uppenbara brister i lokalkännedomen.

Till exempel kan en sammanhållen beställningscentral i egen regi kunna vara en åtgärd för att leverera en hållbar färdtjänst, något som Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har föreslagit ska utredas.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Vi vill se fler boendeformer för äldre, så att det finns fler alternativ för de äldre som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma, men som inte har behov av hjälp och tillsyn på alla tider på dygnet.

Ett exempel på detta är så kallat biståndsbedömt trygghetsboende, som regeringen kommer att lägga förslag om inom kort. Förslaget förtydligar kommuners möjlighet att erbjuda ett boende för äldre personer som behöver viss service, hjälp och gemenskap, men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.

Fler alternativ göra att fler äldre får möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål.

Det ska inte vara så svårt som det är idag att få flytta till olika boendeformer den dag man vill och behöver.

 

 

Sverigedemokraternas agenda för landets äldsta

Den 18 april träffade vi Per Ramhorn, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet, samt Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna för att förhöra oss om deras agenda för Sveriges allra äldsta. Vi fick endast möjlighet att tala med dem i 30 minuter, varför vi inte hann ställa samtliga frågor till dem.

Vilka är SDs tre mest prioriterade frågor för äldre 75 år +?

Vi vill

 • Ta bort pensionärsskatten och höja garantipensionen
 • Ge ökade resurser till hemtjänsten
 • Ökade möjligheter för äldre att flytta till särskilt boende om de önskar. Detta ska ske genom att ta fram tydligare riktlinjer i Socialtjänstlagen samt införa gemensamma och nationella riktlinjer för biståndsbedömningarna för särskilt boende för äldre.
Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Pensionärsskatten ska bort omgående och partiet har en plan för hur denna ska försvinna helt på 3 år. Garantipensionen ska höjas och tandvårdsstödet ska dubblas för äldre (600 till 1200kr).

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Långsiktigt ska staten ta över sjukvården för en mer likvärdig vård. På kortare sikt vill vi införa en ”månadsgaranti” likt Danmark med ett utvidgat sjukhusval för patienten. Genom en översyn av personal och organisation, samt genom att höja status på vårdyrket, ska köerna försvinna på 4-5 års tid.

Vi vill också införa en nationell Vårdgaranti.

Vad är jämlik sjukvård för Sverigedemokraterna?

Likvärdig vård är detsamma som jämlik kvalitet och vi vill ha utökade riktlinjer nationellt som styrmedel.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Kvaliteten inom hemtjänsten ska öka genom förbättrade arbetsvillkor för personalen genom följande:

 • höja statusen på vårdyrket med en licens/legitimation på undersköterskor
 • all hemtjänstverksamhet ska vara tillståndspliktig oavsett huvudman
Vad anser ni om RUT?

Vi avser att höja taket på avdraget till 100.000 kronor per år för personer över 65 år. Detta finns med i höstbudgeten.

Hur ska SD säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Vi vill se över färdtjänstlagen alternativt att Socialstyrelsen ger tydligare riktlinjer för enhetliga prövningar i landet.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?
Vi kommer införa gemensamma och nationella riktlinjer för biståndsbedömningarna för särskilt boende för äldre. Det ska vara tydligare riktlinjer och parametrar i Socialtjänstlagen som stöd till biståndsbedömning.

Kristdemokraternas agenda för Sveriges äldsta

Vi träffade Jakob Forssmed, Vice Gruppledare och riksdagsledamot för Kristdemokraterna den 18 april för att lära oss mer om deras agenda för äldre.

Vilka är KD:s tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag?

Vi vill

 • Öka antalet platser på äldreboenden genom ökat investeringsstöd, samt utforma ett system premierar kommuner som använder sig av detta
 • Avskaffa pensionärsskatten och vi har en framtagen plan för hur denna ska avskaffas omgående
 • Höja nivån på och taket för bostadstillägg (BTP) vilket ger bättre förutsättningar för fler att flytta till trygghetsboende
Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Det är viktigt att öka den generella ekonomiska tryggheten för äldre. Det vill vi göra genom att 1) ta bort pensionärsskatten 2) höja taket för bostadstillägget (BTP) till 7500 kr, samt 3) höja det särskilda tillägget i BTP (som alla med BTP får) med 500 kronor per månad för ensamstående och 300 kr per månad för sammanboende. Vi driver också frågan om förhöjt grundskydd i pensionsgruppen

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Kristdemokraterna har sedan länge drivit på för att skapa en jämlik vård genom att förändra dagens styrning och ledning. 21 fristående landsting inte klarar av att upprätthålla en jämlik och hög kvalitet inom vården – inte minst för multisjuka äldre. För att alla i hela landet ska få tillgång till högkvalitativ vård arbetar vi nu för att staten ska  överta huvudansvaret för vårdens organisation.

En förstärkning och ökad tillgänglighet inom primärvården och hemsjukvården är nödvändig för att styra patienterna till rätt vårdnivå och därmed avlasta akuten och den mer resurstunga sjukhusvården. Vi avsätter 5 miljarder per år för detta ändamål. Hemsjukvården ska samverka med primärvården och bestå av ett multiprofessionellt team av undersköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor och andra kompetenser som den äldre kan vara i behov av. På så vis får den äldre vård i tid och slipper köer och transporter till och från vårdcentral eller akutmottagning. Samtidigt avlastas akuten och vårdköerna kortas vilket är önskvärt.

KD vill även att alla kommuner ska bjuda in äldre till samtal om deras livssituation och hälsa. Syftet är att bidra till att bryta ensamhet, skapa trygghet, främja hälsa samt upptäcka medicinska behov. Samtalen ska erbjudas till alla som fyllt 80 år som inte har hemtjänst eller inte bor i särskilt boende.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Vi vill återinföra Omvårdnadslyftet (200 miljoner per år) för att säkerställa grundläggande och avancerad kompetens bland både vårdpersonal och tjänstemän inom äldreomsorgen. Vi avsätter även medel för ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen (50 miljoner per år).

Vi avsätter prestationsbaserade medel (800 miljoner per år) för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten. De utövare som säkerställer att maximalt 10 olika personer besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagars-period. Kontinuitet och tillräckligt med tid för att bygga goda relationer med hemtjänstpersonal ger möjlighet att bygga upp förtroende, och tillit vilket bidrar till trygghet hos de äldre. En trygghet som kan främja en god livskvalitet och livsglädje som förebygger psykisk ohälsa.

Valfrihetssystem bör utvecklas.

Ska hemtjänsten vara tillståndspliktig?

All hemtjänst oavsett huvudman ska vara tillståndspliktig verksamhet för att säkerställa hög kvalitet.

Vad anser ni om RUT?

RUT- ska utökas till 75000 kr och omfatta fler tjänster

Hur ska KD säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Vi vill se över färdtjänstlagen och se över ledtiderna runt om i landet.

Hur tänker ni verka för att kvalitetssäkra färdtjänsten, exempelvis leveransprecision?

Granska prövningarna runt om i landet. Upphandlingsmyndigheten behöver ge bättre stöd till  kommunerna och landstingen i upphandlingarna, vi behöver en bättre uppföljning av avtalen och  ställa sociala krav på leverantörerna.

Äldreboende Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Vi vill införa en äldreboendegaranti: Alla över 85 år ska ha rätt till en äldreboendeplats utan biståndsbedömning när de själva känner att de behöver det. För att öka antalet äldreboendeplatser inför vi en äldreboendemiljard som fördelas mellan de kommuner som ger äldre en boendeplats i tid (dvs inom tre månader), avsätter mer resurser inom det kommunala kostnadsutjämningssystemet till kommuner med hög andel äldre samt avsätter 1,6 mdr mer än regeringen i investeringsstöd för byggande av äldreboenden fördelat under 3 år. Vi vill också utdela högre vite till kommuner som inte klarar att erbjuda plats i tid.

Lägg in den sociala aspekten i biståndsbedömningen till särskilda boenden för att sänka tröskeln för personer som har behov av en äldreboendeplats.

Att privata aktörers byggande av äldreboendeplatser stimuleras är avgörande för att öka antalet äldreboenden och möta det växande behovet. Vi säger därför nej till vinsttak. Kvaliteten inom verksamheten, inte om verksamheten drivs av en privat eller offentlig aktör, ska var utgångspunkten för att stimulera innovation inom vård och omsorg. Lika konkurrensvillkor genom en generell tillståndsplikt för alla aktörer är en självklarhet.

 

Socialdemokraternas agenda för Sveriges äldsta

Den 23 april träffade vi Äldreminister Lena Hallengren för att förhöra oss om Socialdemokraternas agenda för Sveriges äldsta.

Vilka är ditt partis tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag?

De tre frågor som riktar sig till målgruppen i första, andra och tredje hand ekonomiska förutsättningar. De är helt avgörande för tryggheten att veta att man får bo kvar. Det är avgörande för vilken levnadsstandard man har, vilket socialt umgänge man till slut har råd med. ”

Vi vill:

1) Avskaffa pensionärsskatten successivt fram till 2020

2) Höja bostadstillägget samt satsa på att informera målgruppen om möjligheterna att söka

3) Ge investeringsstöd till hyresrätter. Antalet platser på särskilda boenden har sjunkit. Det behöver finnas någon slags ”mellanboende”, det är något som vi har utrett.

Vad anser ni om tandvårdsstödet?

Det pågår en utredning som ser över hur tandvårdsstödet kan ge effekt. Annika strandhäll är ansvarig och hon har två år på sig. Visionen är att tänderna tillhör resten av kroppen, men det kommer att bli kostsamt!

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökadedigitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås? 

Det ser olika ut i landet. Stockholm brottas med vårdköer och en primärvård som inte styrs efter störst behov, utan vårdpengen styr på ett annorlunda sätt. Det blir ett problem om man styr utifrån kvantitet istället för att vikta utifrån hälsa och ålder. Tar du dig an personer med större vårdbehov och större ålder så måste det också generera mer resurser. Dessutom är det viktigt att primärvården är tillgänglig så att man inte åker till aktutmottagningarna – där kan man ju bli sjukare. På akuten ska man prioritera den som är mest akut sjuk, man kan inte gå på den som har suttit längst och väntat.

En läkare kan inte bara ta de enklaste patienterna för att man får lika mycket betalt för dem som för patienter med svårare diagnoser. Egentligen skulle man kunna diskutera om man ska ha äldrehälsocentraler, men det är många som behöver en sådan, så egentligen är det en förutsättning att alla vårdcentraler har bra kunskap om äldres sjukdomar och multisjukdomar. Det handlar om öppettider, resurser som inte går till att ta emot enkla fall via appar. Vi kan ju inte lägga pengar för att det ringer friska medelålders personer och hostar till apparna. Tillgänglighet är bra och vi behöver prioritera våra resurser till de som bäst behöver dem. Och det är till exemepel multisjuka äldre.

Det blir ett problem om vi inte kan använda resurserna så att det är de personer som har störst behov får tillgång till akutsjukvården, om vi inte kan styra upp våra primärvårdscentraler på ett sätt som gör att de faktiskt möter människor som också är multisjuka och återkommande. Men man får i princip lika mycket betalt för att ta emot någon som har en väldigt liten åkomma, det blir väldigt lockande för många aktörer att prioritera dem.

 Vad är jämlik sjukvård för Socialdemokraterna?

Man ska ha vård utifrån sina behov. Inte kön, inte ålder, inte bakgrund. Det finns rekommendationer ifrån socialstyrelsen kring vilka som ska få prover mm. Det är forskning so ligger till grund för detta. Gäller från PSA till mammografi. Klokt för ett landsting att kunna lita på en myndighet som sitter på

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Det är nödvändigt att säkra upp kompetensen för att få bra kvalitet. Det är äldreomsorgens största utmaning. Det är klart att det borde finnas någon samordning som gör att man vet vem man kan ringa till exempel, har man olika insatser borde det finnas någon som är ens kontakt. All välfärd bygger på mötet mellan de enskilda, en ambition för många är att man inte ska ha så många kontakter. Men ju mer vårdbehov ju fler blir inblandade pga kvällar och helger.

Hemtjänsten är inte tillståndspliktig i dag. Regeringen har föreslagit att det ska bli krav på tillstånd för att få bedriva hemtjänstverksamhet. Riksdagen förväntas rösta i frågan innan sommaren.

Hur tänker Socialdemokraterna om RUT?

RUT-tjänster finns ju men det är inte alla förunnat att ha råd med det eftersom det krävs att man har en inkomst för att kunna få rabatt på skatten. Jag tycker det är helt okej men det är inte meningen att äldre personer som har behov av stöd och omsorg ska behöva betala med skatterabatt. Då tycker jag att man ska använda sig av välfärden istället.

Hur ska ditt parti säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Myndigheten för delaktighet fick förra året i uppdrag att analysera och kartlägga situationen kring färdtjänst i hela landet. De kommer att komma med sin analys om ett halvår/år och då får vi ett bra underlag för att se hur vi går vidare.

Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Det är en eftersläpning i bostadsbyggandet överhuvudtaget. Skulle bostadsbristen minska, så minskar bostadspriserna. Det är stora investeringar som kommunen måste göra. Det händer men takten är för långsam.

Centerpartiets agenda för Sveriges äldsta

Vi träffade Anders W Jonsson, riksdagsledamot för Centerpartiet och ledamot i Socialutskottet för att lära oss om vad Centerpartiet vill våra äldsta.

Vilka är Centerpartiets tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag och hur kommer ni arbeta för att driva dessa för att åstadkomma en positiv förändring?

Öka inflytandet och valfriheten för äldre genom att genomföra ett valfrihetssystem för exempelvis hemtjänst (Vad som ska göras), boenden och ledsagning i kommunerna.

Arbeta mer med förebyggande insatser, vi tänker oss en Äldresamordning med preventiva hembesök som informerar äldre om vilken hjälp man kan få och vilka ideella aktör som finns i området och förebygger fallolyckor i hemmet.

Ökade resurser för omvårdnad av de sjukaste äldre. Vi vill ha bättre  samordning mellan kommun och landsting för att säkerställa att ingen hamnar mellan stolarna på grund av olika lagstiftning, som exempelvis  Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Samtidigt vill vi satsa på ökade insatser från primärvården i hemmet för äldre.

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Hur tänker Centern kring pensionärsskatten?

Pensionärsskatten ska sänkas för att succesivt försvinna. Det ska också löna sig att arbeta när man har passerat 67 år + genom ändrade skatteregler.

Hur tänker ni kring tandvårdsstödets utformning idag?

Tandvårdsstödet är ok som det är nu. Det är väldigt kostsamt att ändra på det.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökadedigitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Vi har en bra akutsjukvård i Sverige, det är primärsjukvården som inte fungerar. Vi behöver säkerställa en bättre fungerande primärsjukvård genom att öka den högre delen fasta läkare. Det kommer resultera i högre kontinuitet och kortare väntetider på sikt.

Vad är jämlik sjukvård för Centern?

Jämlik sjukvård handlar om att minska skillnader mellan landstingen. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att ge tydligare nationella riktlinjer gällande exempelvis åldersgränser  och en ökad kunskapsstyrning.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor?

Vi vill införa en förenklad biståndsbedömning och beviljad tid så att äldre själva kan påverka vad man vill ha hjälp med. Vi vill också skapa en bättre kontinuitet genom fri konkurrens och öka jämförelserna inom kommunen. Det behöver finnas tydligare tillståndskrav/tillsyn på alla hemtjänstaktörer oavsett huvudman

Hur tänker ni kring RUT?

Vi tycker att RUT ska omfatta fler tjänster än idag, särskilt för äldre .

Hur ska ditt parti säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Det är kommunernas ansvar så jag har ingen åsikt.

Var femte boende på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad vill Centerpartiet göra för att äldre ska kunna få plast på Äldreboende?

Vi vill ge ökat inflytande för äldre och en garanti för personer över 85 år. Vi vill komplettera i Socialtjänstlagen så att parametrar som exempelvis oro och ångest skall beaktas i biståndsbedömningen. Det behöver också finnas ett större utbud av trygghetsboenden/mellanboenden och vi avser att uppmuntra privata aktörer att bygga boenden snarare än att ge ökade statliga stimulansbidrag till kommunerna för att utöka utbudet och antalet platser på särskilda boenden.

Liberalernas agenda för våra allra äldsta

Den 4 maj intervjuade vi Liberalernas Barbro Westerholm, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet.

Vilka är Liberalernas tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag?

Vi vill

1)  motverka åldersdiskriminering

2) att alla ska känna sig behövda och uppskattade under hela sin livsresa, också som mycket årsrik

3) ha valfrihet– som exempel att den enskilde får rätt att välja hemtjänstutförare, insatser eller använda RUT-tjänster som ska utökas till 75000 kr efter behov och omfatta fler tjänster

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser ni om pensionärsskatten?

Pensionärsskatten ska avskaffas inom tidsramen för 2020. Garantipensionen och bostadstillägget ska höjas för att förbättra ekonomin och därmed livskvaliteten.

Vad anser ni om tandvårdsstödet?

Tandvårdsstödet ska utvecklas på sikt genom att inkluderas i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och därmed samma högkostnadsskydd.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Vad vill Liberalerna göra för att få en fungerande sjukvård?

Primärvården ska jobba mer med hembesök för att avlasta akutsjukvården och få till ett effektivare och ekonomiskt användande av de medel som redan finns.   Det finns goda exempel på en mer samordnad vård- och omsorg där de olika huvudmännen samarbetar för att den enskilde inte ska hamna mellan stolarna.

Vad är jämlik sjukvård?

Det  innebär att alla får sina behov tillgodosedda vilket nås dels genom att ta bort kronologiska åldersgränser, dels få bort omedvetna åldersgränser som finns i vården.  Här är det viktigt att stärka och förtydliga delar av lagen om åldersdiskriminering.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur kommer ni att arbeta för att kvalitetssäkra hemtjänsten oberoende av var man som äldre bor? 

Vi vill öka den enskildes inflytande och valfrihet genom att införa förenklade bistånd enligt Linköpingsmodellen. Införa bättre kvalitetsindikationer som kommunerna tillämpar för att följa upp kvaliteteten i hemtjänsten.  Säkerställa kompetensen hos hemtjänstutförarna genom att tillämpa tillståndsplikt på alla oavsett huvudman.

Avsätta medel i budgeten för ökade utbildningsinsatser för alla olika yrkeskompetenser inom vård- och omsorg för att höja kvaliteten.

Hur ska Liberalerna säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Införa valfrihetssystem och därmed konkurrensutsätta leverantörerna för att höja kvaliteten.

Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Det behöver byggas fler trygghetsboenden för att få till ett minskat tryck på platser i  särskilda boenden. Det finns indikationer på att flytt till trygghetsboende ger stimulans och gemenskap vilket gör att man håller igång längre och inte tappar i kondition. Viktigt att kommunerna jobbar utifrån fleråriga byggplaner för att komma i fas.

Förenkla regelverket för att underlätta för byggandet – ex Boverket och arbetsmiljöverkets regler som i dag begränsar byggandet.

 

https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende

Vänsterpartiets agenda för Sveriges äldsta

Den 11 april träffade vi Vänsterpartiets riksdagsledamot Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet, för att ta reda på vilken agenda Vänstern har för våra allra äldsta.

Vilka är Vänsterpartiets tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag?

Vi prioriterar 1) pensionerna 2) boendet och 3) hemtjänsten

Vi vill ge pensionärerna mer att leva för och vill avskaffa pensionärsskatten genom en flerstegsmodell.

Vi öka möjligheterna för äldre att kunna flytta till boende. Det innebär dels att vi behöver öka antalet boendeplatser genom statliga stimulansmedel, men också ge de friska äldre som inte känner att de klarar sig själva hemma längre, möjlighet att komma in på boenden genom att i biståndsbedömningarna även ta hänsyn till den äldre upplevda oro och ångest för att underlätta en flytt till särskilt boende.

Vi vill höja kvaliteten i hemtjänsten genom att utbilda personalen och höja deras status samt införa en licens på yrket. Genom en ökad nationell samordning av undersköterskeutbildningarna vill vi öka kvaliteten på hemtjänsten. Personalen ska vara utbildad för att säkerställa ett fint bemötande av den enskilde, oberoende av vilken hjälp den äldre behöver. Idag är nio av tio av dem som arbetar i vården är undersköterskor och vi behöver få in fler. Därför behöver antalet personer som årligen slutför undersköterskestudier öka från dagens cirka 4.000 till omkring 16.000.

Det är också viktigt att stärka undersköterskornas roll och att stärka en nödvändig professionalisering. Det finns inga enkla jobb i vård och omsorg av äldre personer. I dag ser utbildningarna olika ut över landet och de behöver samordnas och rollen behöver tydliggöras. Det kan också behövas specialiseringar eftersom rollen är så pass olika beroende på arbetsplats.

Utöver avvecklingen av pensionärsskatten, vad annat tänker ni göra för att förbättra de äldstas ekonomi?

Idag erbjuder alla kommunerna olika slags subventioner för kollektivtrafik. Den här subventionen borde kunna styras genom nationella system.

Vad anser Vänsterpartiet om tandvårdsstödet?

Vår grundprincip att tänderna tillhör resten av kroppen. Därmed skall samma avgifter och högkostnadsskydd som i övriga Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) tillämpas.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökadedigitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

Vi vill ha en nationell styrning av landstingen för att öka förutsättningarna för en bättre personalvård genom högre lön, bättre arbetsvillkor och premiera specialiserad personal genom att ta fram en plan för kompetensförsörjning.

Vad är jämlik sjukvård för Vänsterpartiet?

Jämlik sjukvård är att du ska få samma rätt till den bästa sjukvården var du än bor i Sverige och oavsett vilken samhällsställning du har.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur ska Vänsterpartiet kvalitetssäkra hemtjänsten?

Vi vill öka kvaliteten i hemtjänsten genom att tillföra mer utbildad personal och genom att öka den enskildes inflytande över vilken hjälp de ska få  i biståndsbedömningen.

Vänsterpartiet är för en förenklad biståndsbedömning för hemtjänst (vanliga servicetjänster).

Vad anser ni om RUT?

Vi anser att RUT- tjänster ska avskaffas.

Hur ska ditt parti säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Vi vill se över färdtjänstlagen och styra leverantörerna som ska uppfylla avtalen.

Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats.Vad tänker Vänsterpartiet göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?  

Vi vill att fler äldre ska kunna flytta till äldreboende och att de ska ges ökat inflytande genom att komplettera socialtjänstlagen med nya riktlinjer som även tar hänsyn till sociala aspekter.

Vi vill också öka utbudet av trygghetsboenden med levande gemensamma ytor. Det måste finnas olika boendealternativ för äldre. I dag är det svårt framför allt p.g.a. bristen på hyresrätter. Den marknadsvänliga bostadspolitiken slår hårt mot de äldre som inte har råd att köpa dyra bostadsrätter men behöver en modern lägenhet. Inte minst gäller det de pensionärer som har det sämst ställt,  de flesta är kvinnor. Dagens fattigpensionärer. Vänsterpartiet har därför medverkat till att i samarbete med regeringen införa investeringsstöd för bostäder särskilt riktade till äldre och för att kunna stimulera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Mer behöver göras. Det behöver utredas hur såväl befintliga bostäder som de som byggs nu kan möjliggöra för äldre personer att lättare klara sig själva, odla sina intressen och ha ett socialt nätverk.

Sedan början av 2000-talet har en omfördelning skett från särskilt boende till insatser i det egna hemmet och antalet personer som bor i särskilt boende har minskat kraftigt. Samtidigt har antalet äldre i befolkningen ökat och allt fler får avslag på sina ansökningar om särskilt boende. Äldre ska kunna bo hemma så länge de själva vill, men när behovet av stöd ökar och de vill flytta måste det finnas möjlighet till det. Ibland kan skillnaderna i riktlinjer och handläggning variera kraftigt. Det blir nästan som ett boendelotto. Vi vill att regeringen genomför en kartläggning kring skillnader i beslut om bistånd till särskilt boende mellan kommunerna och orsaker till dessa.

(https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende)

Moderaternas agenda för Sveriges allra äldsta

Den 18 april träffade vi Moderaternas Riksdagsledamot Katarina Brännström, ledamot i socialutskottet, och förhörde oss om Moderaternas politik för Sveriges äldsta.

Vilka är Moderaternas tre mest prioriterade frågor som påverkar de äldres (75+ år) vardag, och hur kommer ni att driva var och en av dessa frågor för att åstadkomma en positiv förändring?

Moderaterna vill:

1) Införa Mobila vårdteam som gör hembesök hos multisjuke äldre, och samordna alla vårdinsatser och kontakter för dem.På så sätt får vi en vårdkedja som ska garantera god vård oavsett vem som är huvudman och vilken insats den äldre har. (Med huvudman menas vilken aktör som har ansvar för personen i fråga och i det här fallet kan det röra sig om antingen kommunen eller landstinget som båda ansvarar för vård och omsorg. Med insats menas vilken typ av hjälp som personen har rätt till. Äldrekontakts anmärkning)

2) Tillhandahålla en bättre omsorg som fokuserar på god kontinuitet och valfrihet. Vi vill öka statusen på omsorgsyrkena genom att satsa på  kompetensutveckling/utbildningsinsatser, högre lön/förmåner och ett gott ledarskap. En högre status på omsorgsyrkena säkrar en bättre kontinuitet för den enskilde. Det är också möjligt att det behövs fler yrkeskategorier inom omsorgen, så att all kompetens kommer till godo. Vi vill också ha en ökad valfrihet för den enskilde för att påverka utformning och omfattning av sin  hemtjänst. Det ska exempelvis vara möjligt att få vissa insatser, som ex serviceinsatser, utan biståndsbedömning.

3) Skapa fler mötesplatser för ensamma äldre. Det är viktigt att personer som bor kvar i sina hem har någonstans att gå för att få social kontakt och minska känslan av ensamhet.

Den disponibla inkomsten för pensionärer har sjunkit under senare år, och idag har de svenska pensionärerna sämst i norden. Vad anser Moderaterna om pensionärsskatten?

Skatten för pensionärer ska sänkas, vi vill göra detsamma som nuvarande regering. Utöver det vill vi se över bostadstillägget och kanske även ytterligare ett tillägg till dem med lägst pensioner.

Vad anser ni om tandvårdsstödet?

Det är klart att gamla ska ha ett rimligt tandvårdsstöd. Det finns ingen perfekt lösning, men det vore bra med ett beslut över partigränserna så att det blir en bestående lösning.

Akutsjukvården fungerar ytterst bristfälligt och har visat sig vara en flaskhals i vårdflödet på sjukhusen på grund av sina långa väntetider. Samtidigt upplever många av våra äldre primärvården som allt mer otillgänglig, bland annat pga den ökade digitaliseringen och begränsade mottagningstider. Dessutom saknas kontinuiteten i primärvården då husläkarsystemet har kollapsat. Hur ska en effektiv och kvalitativ akutsjukvård uppnås?

För att undvika att äldre tvingas söka vård akut måste det finnas en mycket bättre sammanhållen vårdkedja för äldre med många symptom. Oavsett om det är kommun eller landsting som är huvudman. EN fast läkarkontakt underlättar när multisjuka äldre återkommande måste söka vård.

Vad är en jämlik sjukvård?

Att man får samma vård oavsett var i landet man bor.

Våra gäster upplever att kvaliteten inom hemtjänsten har försämrats, bland annat på grund av hög personalomsättning, många vikarier som ofta saknar kunskap om det mest fundamentala (som att exempelvis koka havregrynsgröt), tidsbristen och ytterst bristfällig språkkunskap hos personalen. Hur ska Moderaterna kvalitetssäkra hemtjänsten oavsett var man som äldre bor i landet?

Vi är inte främmande för att hemjästen ska vara tillståndspliktig, tillståndsplikten skall då gälla alla utförare, oavsett huvudman. Det ska finnas nationella kvalitetskrav med en hög lägstanivå. Vi vill ge äldre möjlighet till några hemtjänsttimmar utan biståndsbedömning, där den enskilde själv får bestämma vad som ska göras. Ibland kan ett bra samtal vara bättre än städning, särskilt om man känner sig ensam.  Det finns idag inga utbildningskrav på biståndshandläggarna vilket det kanske borde finnas.

Hur tänker ni kring RUT?

RUT-tjänster ska utökas för äldre personer (70 år äldre) genom att vi höjer taket till 75 000 kronor och ska omfatta fler typer av tjänster än i dagsläget.

Hur ska Moderaterna säkerställa en rättssäker och enhetlig/objektiv prövning av färdtjänstansökningar oberoende av var man bor i landet?

Det ser olika ut i landet och det kan finnas anledning att se över lagstiftningen.

Hur tänker ni verka för att kvalitetssäkra färdtjänsten, exempelvis leveransprecision?

Ett sätt att höja kvaliteten är att styra upphandlingarna bättre. Det är viktigt att äldre kan komma ut och en bra färdtjänst kan vara nyckeln till detta.

Var femte på äldreboende dör inom en månad från det att de flyttat in (https://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende) samtidigt som allt fler äldre känner sig otrygga och isolerade i sina hem och vill flytta till boenden långt tidigare än de får plats. Vad tänker ditt parti göra för att öka möjligheten att själv kunna påverka när man flyttar till boende?

Se över stadsbidragen för att stimulera byggandet av fler boenden i kommunerna. Det är bra om trygghetsboenden byggs i närheten till särskilda boenden, detta kan ha god förebyggande effekt och det blir inte ett så stort steg när den enskilde behöver utökade insatser och en naturlig flytt.

 

Almedalen i cyberspace

Nu är det inte många dagar kvar tills Almedalsveckan drar igång med buller och bång! Vi kommer att täcka de olika politiska partiernas agendor mot Sveriges allra äldsta här. I våras intervjuade vi representanter för alla politiska partier med avseende på deras agenda för våra allra äldsta och dessa intervjuer kommer vi att presentera här samma dag som respektive parti har ”sin” dag i Almedalen. Så, stay tumed!

Stort grattis till Lena som blev juni månads volontär!

Hejsan, vem är du?

Lena heter jag! Jag är en glad och omtänksam 37 åring som arbetar som verkstadsadministratör på Volkswagen.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag anmälde mig som volontär därför att jag kände att jag saknade äldre människor i mitt liv. Jag tycker det är fantastiskt att få höra deras historier!

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Det viktigaste för mig är att jag får göra några damer och herrar glada och mindre ensamma. De är så tacksamma för det lilla jag gör och det värmer mitt hjärta. Sen är det ju förstås ett stort plus med allt det goda man blir bjuden på hemma hos de andra volontärerna. ;)

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Det gör så gott för själen att ställa upp för våra äldre!

Har du någon speciellt rolig händelse från någon fika som du kommer ihåg lite extra?

Jag har i skrivande stund precis vinkat av damerna efter att de varit hemma hos oss för första gången. Min son hade längtat så efter alla ‘mammas tanter’ och nu fick de äntligen träffas.

Vad brukar vänner, kollegor och bekanta säga när du berättar om ditt volontäruppdrag och Äldrekontakt?

De säger att jag får en stjärna i kanten men också att de själva skulle vilja göra något liknande.

Vilket är ditt favoritfika?

När det bjuds på hembakat.

 

 

 

Lunchseminarium mot ofrivillig ensamhet

Idag deltog vi i Liberalernas lunchseminarium och diskutera hur vi kan förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre.

Vad är äldrekontakt?

I dagarna genomförde vi våra sista anpassningar till GDPR – General Data Protection Regulation – en ny lag gällande databehandling inom hela EU. I samband med detta så har vi på Äldrekontakt skickat ut mails till alla personer som finns i vårt system där vi har informerat om vår integritetspolicy.

Alla personer som på ett eller annat sätt har kommunicerat med oss de senaste fem åren, exempelvis genom att ansöka om att bli volontär, finns i vårt system och har därför fått vårt utskick.

Vi vet att minnet är kort men gott, och därför lägger vi ut en kort beskrivning av vår verksamhet. Så har Du fått ett mail av oss de senaste dagarna och skulle behöva förstå lite mer om vilka vi är?

 

Klicka här: verksamhetsbeskrivning-2017_komprimerad

Trevlig läsning!

Vad tänker partierna kring äldrefrågor?

Under våren har Äldrekontakt träffat representanter för Äldrefrågor i alla riksdagspartier samt FI för att få en bättre förståelse för vad man tänker kring frågor som rör Sveriges äldsta. Under de kommande dagarna kommer vi att publicera svaren ifrån de olika partierna.

Månadens volontär är lojala chauffören Björn Rydalm

Hej Björn, vem är du?

Jag är Björn Rydalm och är 44 år gammal. Jag bor på en gård på
Söderslätt i en liten by utanför Anderslöv tillsammans med min man
och 2 rottweilerhundar. Är hemma på heltid efter en trafikolycka 2008
som gjort mig arbetsoförmögen på grund av en nackskada.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

De som känner mig skulle nog säga att jag är glad, snäll, hjälpsam och lojal.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag kände att jag ville göra något för andra, men det fick inte ta för
mycket tid eftersom jag inte orkar jättemycket sedan olyckan. Och när
jag upptäckte Äldrekontakt så kände jag att det här, det passar mig
utmärkt. Jag var vapenvägrare under min militärtjänst och fick istället
arbeta inom äldreomsorgen i hemtjänsten och jag tyckte att det var
oerhört roligt. När jag gjorde lite mer efterforskningar och läste på om
vad Äldrekontakts verksamhet betyder för de äldre så förstår jag att jag har hamnat helt rätt.

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Att se allas glada ansikten när de kommer till oss och höra alla
berättelser om var de växt upp, bott, familj, barn och annat som skett i
deras liv. Det är så hjärtvärmande. Förra sommaravslutningen bjöd jag
in alla volontärer i min grupp tillsammans med deras familjer också,
jag ville att vi skulle ha en dag tillsammans, allesammans, som en stor
familj. Det blev en underbar dag trots att det regnade. Alla var så glada och vi skapade minnen.

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Det jag får ut mest av Äldrekontakt är känslan av att vara behövd igen!
Jag arbetar ju inte längre och därför är det viktigt att hitta andra saker som jag kan engagera mig i och ge en mening igen.

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Att ge sin tid till någon annan är det största man kan göra för någon
idag, tid är det dyrbaraste vi har. Att ge av sig själv som volontär är
tillfredsställande på så många plan. Som medmänniskor behöver vi
finnas tillhands för varandra, och de våra äldre är uppvuxna i en
annan tid, före internet, då den mänskliga kontakten var viktig. Det är vad Äldrekontakt står för.

Vilket är ditt favoritfika?

Mitt favoritfika är alla fikor… Vid de tillfällen då jag inte är med på
fikorna så saknar jag alla, undrar hur de hade det, vad som har hänt
sedan sist och vilka nya historier som har berättats och som jag har missat. Det gör att man vill vara med varje gång!

Stort grattis till Eileen som i dagarna fyllde 100 år!

Stort grattis på 100-årsdagen Eileen!

Vi passade på att ställa några frågor till vår nya jubilar.

Har du något tips på hur man får ett långt liv?

Jag är vegetarian och tänker på att äta bra mat. Jag har aldrig rökt och dricker inte alkohol. Det är viktigt att vara ute i naturen mycket ,att promenera och vara aktiv. Att lyssna på musik och att umgås med människor.
Du har upplevt när några av nutidens mest självklara tekniska uppfinningar trädde in i vår vardag, som exempelvis: radion, TV:n, tvättmaskinen, bilen och mobiltelefon för att nämna några. Vilka två innovationer tycker du har haft störst betydelse i ditt liv? Berätta gärna varför.
Det måste vara tvättmaskinen. Innan det fanns tvättmaskiner och varmt vatten i husen tog det så tid och var riktigt hårt arbete att tvätta.
Har du något råd till dagens unga?
Jag tycker att de ska vara nyfikna. Inte dricka alkohol och röka. Det är också bra att vara utomhus, simma, sporta. Vänskap är viktigt. Att utbilda sig, ta del av och inte utestänga sig för det som händer i världen.
Är det någon speciell anekdot ur ditt liv som du skulle vilja dela med dig av till våra följare?
Jag är född och uppväxt i England, London. Efter andra världskrigets slut var jag nyfiken och ville komma bort från det lite dystra och krigsdrabbade London. Jag åkte med ungdomsgrupper ut i Europa till bl.a Tyskland för att hjälpa till med röja upp efter kriget. Sedan arbetade jag i Danmark och därefter fick jag genom vänner tillfälle att åka till Sverige. Och här blev jag kvar. Jag gifte mej och fick familj och har nu har jag bott här i nästan 70 år. Jag har alltid älskat att resa. Min man och jag reste på många resor till intressanta länder över hela världen.
På min hundraårsdag hade jag en fest då alla mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn var samlade.

Möt sprudlande chauffören Helen – månadens volontär!

Månadens volontär heter Helen Kraver som med ett självklart och avslappnade sätt med gästerna får  damerna att känna lite lyx, lite fest, skratt och umgänge. Under en fikaträff fick damerna champagne på terrassen. Och varför inte? Bara för att man är gammal slutar väl inte livet vara en fest?

Hej  Helen och grattis! Vem är du?

Tackar! Jag heter Helen Kraver och är 47 år (men jag känner mig som 33). Till vardags frilansar jag inom TV-branchen som redaktör, producent, rekvisitör, scenograf, klippning – jag har fingrarna i många kakburkar.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Jag är oftast glad, social och ganska snäll. Om jag är hungrig är jag mindre trevlig.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag hade en nära relation till framför allt min norska bestemor och min farmor som jag har ärvt många talanger av. De är döda och oj vad jag saknar dem nu när jag börjar tänka på dem.

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Jag gillar att det finns en organisation som håller i logistik etc. Det hade jag inte hunnit med själv och då hade jag förmodligen inte blivit volontär. Jag hinner helt enkelt inte med sånt och är ganska dålig på det. Jag gillar också att gästerna är med frivilligt!

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Jag älskar att höra deras berättelser om livet. Det är också väldigt roligt och givande att prata om moderna fenomen som absolut inte fanns när de var yngre. De är så coola med det mesta, och modiga!

Jag älskar också att laga mat, duka och pynta. Jag anstränger mig till tusen varje gång de ska komma hem till mig. Jag vill att det ska vara fest och glamour! Min kille tycker ibland att jag överdriver när jag står och gör blomsterarrangemang innan gästerna ska komma. Det tycker inte jag! Vi har alltid väldigt roligt och skrattar mycket tillsammans på våra fikaträffar. Det är helt enkelt väldigt givande. Det är en vitaminspruta rakt in i blodet!

Finns det någon fikaträff du minns som extra speciell?

Jag har massor med härliga minnen runt roliga diskussioner vi haft. Det är extra kul när vi börjar prata om TV-program och de ställer en massa nyfikna frågor om vad som händer bakom kulisserna på TV-inspelningar. De frågar alltid vilka program jag jobbar med och nästa gång vi ses så har de sett dem på TV och vill prata om vad som ”egentligen” hände. Det är väldigt roligt. De är oerhört nyfikna.

Vad brukar vänner, kollegor och bekanta säga när du berättar om ditt volontäruppdrag och Äldrekontakt?

De säger ofta att de också vill vara med men jag vet inte hur många som faktiskt tar steget och anmäler sig. Jag vet att många tänker att det nog blir för belastande för att de har fullt upp med jobb, barn och annat. Men jag vill understryka att det BARA är kul! Som sagt – en vitamininjektion varje gång. Jag är alltid på sprudlande humör efter varje fika.

Vilket är ditt favoritfika?

Våfflor, smörgåstårta, paj med vaniljsås och dessertvin!

Praktikant med intresse för socialt entreprenörskap sökes!

Vill du bidra till att Sveriges äldre mår bättre och känner sig mindre ensamma? Då är du kanske den vi söker!

Äldrekontakt är en snabbt växande ideell förening som arbetar med att hjälpa äldre ur ensamheten. Istället för att äldre i samma kvarter ska sitta ensamma i varsin lägenhet och längta efter gemenskap, ordnar vi så att de får träffas över en fika hemma hos våra volontärer. En grupp äldre boendes i samma område – men som aldrig tidigare träffats – lär känna varandra över kaffe och bulle. De nya vännerna får sedan hjälp att träffas en gång i månaden så länge de vill och kan. Cirka 80 % av alla gäster som deltar i verksamheten känner sig mindre ensamma efter att ha fikat med oss i sex månader.

Idag driver vi 57 fikagrupper runt om i landet och omkring 1000 äldre och volontärer berörs varje månad av verksamheten.Under hösten 2018 fortsätter vi vår expansion med målet att starta flera nya fikagrupper runtom i landet. Vi kommer också genomföra större events i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt hålla föreläsningar i telefon och spela in podcasts. Läs mer på www.aldrekontakt.seeller på facebook.com/aldrekontakt

Nu söker vi en självgående praktikant, gärna med intresse eller erfarenhet av social media, event och/eller projektkoordinering. Som person är du entusiastisk och självgående, gillar att ta egna initiativ och tar lätt kontakt med nya människor. Du är noggrann och strukturerad samtidigt som du snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter och kan arbeta i högt tempo. Det är nödvändigt att du har datorvana och behärskar Office-paketet, samt uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Det är också bra om du har vana att prata inför grupp.

Praktikens innehåll formas utifrån verksamhetens behov dina erfarenheter, kompetens och intressen.

 

Exempel på arbetsuppgifter

Att göra praktik hos oss ska vara utvecklande och roligt. Arbetet kräver att du kan ta ansvar och vill ta dig an utmaningar. Som praktikant kan du ges ansvar för ett eget arbetsområde, och förväntas då återkoppla ditt arbete i vår löpande verksamhet. Du erbjuds vara delaktig i föreningens expansion och utveckling, t.ex. uppstart av nya lokalgrupper runt om i landet, volontärkoordinering, planering och genomförande av events och marknadsföringsaktiviteter.

I praktiken ingår exempelvis:

 • Utveckla och arbeta med strategier för att nå ut i nya områden, och att kartlägga och kontakta lokala samarbetsaktörer.
 • Vara delaktig i marknadsföringsaktiviteter för att sprida kännedom om föreningen och rekrytera fler volontärer och sponsorer.
 • Stöd, planering och genomförande av olika events och projekt tillsammans med volontärer och föreningens anställda.
 • Planering och genomförande av kommunikation i organisationens kanaler på sociala medier.

 

Övrig arbetstid kommer du att ägna dig åt diverse administrativa uppgifter, som att bevaka kontorets mail, ta emot och registrera förfrågningar från äldre gäster och volontärer, administrera utskick, uppdatera föreningens hemsida och författa nyhetsbrev.

 

Önskvärd bakgrund och erfarenhet

Det viktigaste är ditt driv och personliga inställning, men önskvärt är utbildning eller erfarenhet inom:

 • Administration, koordinatorroll och/eller projektledning.
 • Kommunikationsarbete, särskilt webb och sociala medier
 • IT, t.ex intranät och webbaserade CRM-system

 

Övrig information

Praktiken genomförs på kansliet i Stockholm under en period om 3-6 månader och påbörjas under hösten 2018. Praktiken är oavlönad och kan med fördel finansieras genom studiemedel eller liknande. Vi har kontorslokaler på Grev Turegatan i Stockholm.

Ansökan

Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 16 juni till therese(@)aldrekontakt.se. Ansökningarna bearbetas vartefter de kommer till kansliet. Tydliggör vad du önskar ha ut av en praktikplats hos oss och vad du kan bidra med. Skriv Praktikplats HT 2018 som ämne.

Följ oss på – Facebook.se/aldrekontakt, Instagram @aldrekontakt, Twitter @aldrekontakt

praktikplats-aldrekontakt-ht-2018

Anmäl er till föreläsningen om vårens trädgårdsbestyr

På onsdag går nästa föreläsning av Äldrekontakts Telefonträffar av stapeln. Tipsa gärna äldre i er närhet om att lyssna till Vårens trädgårdsbestyr med trädgårdsmästare Victoria Skoglund ifrån Zetas.
Vi går mot den ljusare och varmare perioden av året och naturen är i full gång att förbereda sig. Men vad är det som händer mer konkret – vilka blommor kan vi se redan i april och vad har vi att se fram emot närmaste månaden. Victoria kommer att berätta sin historia hur hon valde yrket trädgårdsmästare istället för att bli barnmorska.

Hon berättar även om konsten att sätta samman växter och hur hon skapade sin egen privata trädgård. Hon tar oss med på resa och beskriver vårträdgården, vad som händer just nu såsom doftande narcisser, magnolians ludna knoppar och doftande fuktig mylla.

Anmälan görs på www.telefonsamtal.nu och det är först till kvarn som gäller

Möte med Äldreminister Lena Hallengren

Idag träffade vi Äldreminister Lena Hallengren för att höra Socialdemokraternas agenda för Sveriges äldsta. Vi träffar partier i ytterligare två veckor innan vi sammanställer och presenterar svaren

Kallelse till årsstämma för föreningens medlemmar

 

Datum:        22 maj

Tid:               10:00-12:00

Plats:           I Stockholm, exakt plats meddelas när antalet deltagande                     är fastställt

Kallade:      Medlemmar i Äldrekontakt

agenda-2018

Ufrågning och diskussion med riksdagspolitikernas agenda för äldre

Under våren kommer Äldrekontakt att träffa representanter ifrån alla riksdagspartier för att diskutera deras agenda för Sverige äldsta. Idag träffade vi Miljöpartiet, Moderaterna, KD och SD. När vi har träffat alla partier kommer vi att göra en sammanställning av alla partiers agenda och dela med oss av här. Stay tuned!

Jan Lindholm, Miljöpartiet

Katarina Brännström, Moderaterna

Jakob Forssmed, KD

Jimmie Åkesson och Per Ramhorn, SD

En bra dag med intressanta diskussioner.

Liftade ensam genom Europa 1955

1955 hade jag arbetat på hospice i London och innan jag skulle tillbaka till Sverige åkte jag till Mallorca med en väninna. När det var dags att åka hem till Sverige så hann vi inte längre än till Cannes förrän min kompis ville stanna. Men det ville inte jag för vi hade skickat hem alla våra kläder med posten och vi hade ingenting att ha på oss. Jag hade bara jeansen som jag hade på mig. Det var förresten mina allra första par jeans, ett par svarta som jag hade köpt tidigare i London.
Så med min kompis kvar i Cannes fick jag fortsätta resan hemåt själv. Men pengarna tog slut och det slutade med att jag fick lifta hela vägen genom Europa. Jag började med buss, men mitt uppe i Pyrenéerna fick jag stiga av eftersom mina pengar inte räckte längre. Alla på den där bussen måste väl ha undrat vad det var för en idiot som ville kliva av där.
Jag satte mig vid vägkanten och såg bussen åka iväg utan mig. Till slut stannade en kille med vespa som frågade varför jag satt vid vägkanten. ”Sista bussen har ju gått” konstaterade han. Och det visste jag ju, för det var ju den jag hade stigit av. Han skjutsade mig en bit på vägen och senare fick jag lift med ett par killar långtradarchaufförer. Sista etappen hem liftade jag på en motorcykel. Mamma höll ju på att få en chock när jag väl stod där, prickig av smuts i ansiktet och ringde på hemma.
Tänk att jag liftade alldeles ensam genom Europa. Jag tänker fortfarande på det ibland, och då blir jag alldeles förstörd. Att jag bara vågade!

Ingrid 87 år

Stort Grattis till Ingrid som fyllde 100 år nu i dagarna!!!

Vi passade på att ta vår nyblivna 100-åring på pulsen.

Har du något tips på hur man får ett långt liv?

Ja, brukar äta nyttigt, dricka mycket vatten, ha positiva tankar, försöka att inte stressa och motionera en liten stund varje dag. Jag har t ex cyklat hela mitt liv, ända till dess jag fyllde 90 år.

Du har upplevt när några av nutidens mest självklara tekniska uppfinningar trädde in i vår vardag. Vilken skulle du säga har haft störst betydelse i ditt liv?

Jag kommer ihåg när jag var liten, att min pappa som var ingenjör, själv hade konstruerat den första radioapparaten i Örebro. Pappa hade egen elektrisk firma, ”Elektriska apparatfabriken”. Radioapparaten var försedd med hörlurar och vi barn satt tillsammans och lyssnade på radioprogrammen.

Har du något råd till dagens unga?

Jag tycker man ska undvika tobak och sprit och inte bry sig om grupptryck från kamrater.

Är det något speciellt  ur ditt liv som du skulle vilja dela med dig av till våra följare?

När min pappa var ung, reste han till Amerika och fick plats i Boston vid en fabrik för självspelande pianon. 1910 träffades mina föräldrar i Västerås och gifte sig 1910 och några år senare föddes min äldsta syster Gunhild, som var mycket konstnärligt begåvad. Familjen flyttade till Odda i Norge, där min pappa fått en chefspost, och där föddes min lillebror Harald. Själv föddes jag i Torshälla 1918 och min syster Mary föddes i Eskilstuna, två år senare. När jag var nyfödd drunknade min lilla bror Harald i Eskilstunaån. Därefter flyttade vi till Örebro och där föddes min lillebror Erik, till stor glädje för mina föräldrar.

Jag kommer ihåg när jag var fyra år och barnmorskan kom och visade upp vår nyfödde lille bror för oss systrar. Jag minns hur vi lekte i vår stora trädgård – den hade massor av olika fruktträd – och min syster Gunhild brukade klättra upp i ett stort bigarråträd och kasta ner bär till oss.

Jag har bl a arbetat som sekreterare, vid Bofors Nobelkrut i Karlskoga, på Inteckningsbanken i Stockholm och jag har haft anställning som utlandskorrespondent för tyska och engelska generalagenter i Stockholm. Under 1949- 1950 arbetade jag och min syster Mary, vid ”Royal Wanstead School” i London, med föräldralösa barn som förlorat sina föräldrar i 2:a världskriget. Efter en kortare vistelse i Edingburgh lyckades vi få plats som undersköterskor vid ”Annie McCall Hospital” i London, Clapham Common. Jag har även undervisat i engelska och tyska och har ordnat med egna ferieskolor för skolungdom under sommarloven, till Tyskland under 60-talet. Mina intressen är litteratur, språk, klassisk musik och att resa naturligtvis. Vid hemresan från London sommaren 1950 reste vi först över till Paris och sedan ner till Nice och Cannes på Rivieran. Vi ämnade oss sedan vidare ner till Rom eftersom det var ”jubileumsår” och vi ville ”välsignas” av påven, liksom många andra resenärer. Men min syster Mary orkade inte med värmen så vi fortsatte till svalare trakter, upp i bergen till Turin. Därifrån åkte vi vidare till Milano, och till Como i Schweiz. Vi bodde bland annat i ett kloster i ett par dagar eftersom det inte fanns några lediga rum och så vandrade vi över Alperna och fortsatte med buss ner till Paris där biljetten till Stockholm väntade. Jag har också varit i Florida, Las Vegas, Kalifornien, New York, Mexico, Tunisien, Marocko, besökt de flesta av Europas länder och deras huvudstäder. Precis som mina föräldrar har jag flyttat mycket. Som vuxen har jag även bott i Karlskoga, Stockholm, London, Linköping, Karlstad, Örebro och Malmö, därför att min man som var agronom, fick förflyttning till olika län genom Lantbruksstyrelsen i Stockholm. Vi bodde under lång tid i Karlstad, och sedan i Örebro, och efter pensioneringen bosatte vi oss i Malmö.

Jag är en riktig stockholmare, född och uppvuxen innanför tullarna. På somrarna åkte alla mina klasskamrater till sina sommarställen, men inte jag. Vi var alltid hemma, för vi var så fattiga. Jag brukade gå till Erikdalsbadets och bada varje dag, för som barn var det gratis och eftersom det fanns herr- och dambassänger så behövde jag inte ens en baddräkt.
Varje morgon gick jag dit med en vit franska med smör emellan, den skulle räcka som mat hela dagen. Men när jag kom fram tog jag alltid sikte på en rundare tant, för de hade ofta med sig en riktig matsäck: kakor och bullar och ibland till och med saft. Sedan satt jag med henne och hoppades att hon skulle bjuda mig på lite godsaker och fick jag inte smaka så flyttade jag mig bara till någon annan tjock tant och hoppades på bättre tur.

I den stora poolen fanns barn som hade betalat för att lära sig simma. Jag ville så gärna också lära mig, men jag hade ju inga pengar så jag kunde inte betala. Så tittade från bassaängkanten på vad simfröken och alla de andra barnen gjorde med sina armar och ben, och sedan gick jag och gjorde likadant i en mindre bassäng vid sidan om. Tänk, i slutet på sommaren så lät simfröken mig komma över i den stora bassängen och simma en hel längd, fast jag inte var hennes elev. Det var på djupt vatten och jag klarade det!
Jag älskar fortfarande att simma.
Nanna 87 år

Säg hej till månadens volontär – fikavärden Anna Lundquist!

”Månadens volontär, värden Anna Lundquist, har bjudit på allt från påsktårta till en helt amazing afternoon tea på sina fikaträffar. Hon dukar fram sina otroliga smörtaxar och bjuder alltid in till en konversation som får våra gäster att le. Hon ler alltid brett när jag kommer med gästerna  och tiden flyger förbi så fort när vi är där”. Så lyder motiveringen till månadens volontär Anna.

Hej Anna, grattis!

Tack!!

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Jag heter Anna och är 40 år. När jag inte är volontär arbetar jag med personalfrågor på ett försäkringsbolag och som person är jag positiv, lojal och omtänksam.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag kände att jag gärna ville bidra med något, och samtidigt själv få något ut av det. Att vara värd på Äldrekontakt var den perfekta kombinationen. Jag vill göra vad jag kan för att motverka den ensamhet som jag tror många äldre lever i, samtidigt som jag får träffa och lära känna många nya människor som jag aldrig annars skulle träffa på. Gamla människor är coola!

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Värmen och glädjen som jag upplever i varje träff med mina gäster och volontär-kollegor! Nöjet att planera och göra fint inför träffarna på ett sätt som jag tror uppskattas av gästerna. Tillfredsställelsen av att bidra en liten smula, samt nöjet att träffa härliga människor jag annars aldrig hade råkat på.

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Det är ett roligt sätt att bidra, förutom den sköna känslan av att göra något för andra den positiva sidoeffekten upplevelser som förgyller den egna vardagen! Det är en proffsig organisation som gör det enkelt att bidra.

Har du någon speciellt rolig händelse från någon fika, eller någon berättelse som du kommer ihåg lite extra, eller som gjort extra intryck på dig?

Varje fikaträff är speciell och vi pratar alltid om intressanta saker och delar många skratt. Gästerna imponerar alltid med sin nyfikenhet, allmänkunskap och intressanta livserfarenheter! Men mest slutar jag nog aldrig att förvånas över, och för den delen njuta av, hur mycket dessa träffar verkar betyda för gästerna, något de uttrycker varje gång vi samlas. Det värmer och får mig att se fram emot nästa gång.

Vad brukar vänner, kollegor och bekanta säga när du berättar om ditt volontäruppdrag och Äldrekontakt?

Jag får alltid positiva reaktioner. Många har aldrig hört talat om konceptet men tycker det låter jättemysigt! Sen brukar de också uttrycka att det är ett viktigt bidrag och de blir kanske lite ”imponerade” av att man tar sig tiden. Men då brukar jag påtala att det faktiskt är mer av ett nöje än vad man själv investerar.

Vilket är ditt favoritfika?

Temafika! Hittills har jag hunnit med julfika, påsk-tema samt afternoon tea! Beroende på säsong försöker jag tänka ut något trevlig tema som kan vara en röd tråd i fika, dukning och dekoration – något som brukar uppskattas av gästerna! I övrigt tycker jag det är viktigt att det finns ”grovdoppa” (smörgås, bulle, småkakor) att börja med och ALLTID tårta att avsluta med.

Nu välkomnar vi ensamma damer och herrar i Helsingborg att fika med oss!

Äldrekontakt växer och den här gången har vi styrt söderut till Helsingborg. I helgen arrangerades kick-offen för vår första Helsingborgsgrupp. Det serverades kaffe och fikabröd när de äldre och de nya volontärerna strålade samman för en första träff. Vi ser fram emot att skänka fler stunder av glädje till de äldre i Helsingborg!

Vi har plats för ytterligare några ensamma damer eller herrar i gruppen, så tipsa gärna om oss!

Nu lanserar vi en app för våra volontärer!

På Äldrekontakt lägger vi stor vikt vid att våra volontärer ska kunna utföra sitt uppdrag så enkelt som möjligt. Därför finns nu vårt it-system även som app. På så vis når volontärerna enkelt och snabbt all information som rör Äldrekontakt i allmänhet samt deras egna fikagrupper. Med appen som hjälpmedel blir uppdraget enklare då de på språng kan nå information eller chatta med andra gruppmedlemmar!

Möt nyfikna chauffören Olga, månadens volontär

Hej Olga, vem är du?

Jag heter Olga Brutova. Jag är 36 år gammal och bor i Huddinge. Till vardags jobbar jag på kontor, men jobbet är inte det viktigaste i livet. Det viktigaste är att man lever i balans med sig själv och sitt liv, är nöjd med livet. Jag hjälper gärna andra att hitta balansen.

 

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Som person är jag ganska öppen och nyfiken, tycker om att lyssna på andras livshistorier, det finns en kulturell aspekt för mig i våra träffar med gästerna. De sjunger ofta gamla folkvisor och berättar om sina liv efter kriget.

 

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag såg er annons på en webbsida och jag tyckte att det var ett underbart sätt att hjälpa andra och samtidigt praktisera min svenska ;-) Förutom det så hade jag en bra relation med min morfar när jag var liten, vi var bästa vänner trots en åldersskillnad på 70 år. På det sättet vill jag hedra honom. Jag saknar också mina föräldrar, som bor utomlands och som jag bara träffar en gång om året. De är inte lika gamla som våra gäster, men ändå gamla.

 

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Vad jag gillar mest med Äldrekontakts koncept är att olika generationer träffas och delar med sig av sina livserfarenheter. Vi lär dem om moderna datorer och teknologi och de berättar om hur det var på deras tid. Ibland får man höra om underbara händelser i gästernas liv (som att delta i TV-program) eller hemska (som inbrott eller sjukdom).

 

Det är mycket man kan lära sig av våra gäster, att bli viljestark som dem, när de berättar om sin cancer, eller uppskatta varje minut man lever med sin familj. Vi har en medlem som gjorde en tatuering för 10 år sen, när hon var 82! Det tycker jag ett bra exempel på att man kan njuta av livet!

Det som mest imponerar på mig är att våra damer fortfarande är väldigt alerta och uppmärksamma. Det finns inte ett enda tecken på demens eller något liknande, trots att de kanske inte hör så bra eller är påverkade fysiskt av sina sjukdomar. De är jättemodiga som vågar ta sig ut. Dessutom är de jättetrevliga och snälla. Man får nästan intrycket att man fick en bättre uppfostran förr.

 

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Jag blir uppskattad av våra gäster, skaffar vänner, ger lite extra glädje i våra liv, får nya kontakter, upptäcker nya ställen i Stockholm, lär mig svensk historia, firar Alla äldres dag på olika platser, får trevliga samtal och mycket mycket mer. Man känner verkligen ny energi och glädje efter varje fika, alla medlemmar i vår grupp är trevliga och bidrar till en bra stämning.

 

 Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Jag tycker att man ska dela med sig och bidra till samhällets utveckling, om inte med sina pengar, så med sin tid och energi! Jag känner många som utför ideellt arbete och engagerar sig i diverse idrottsföreningar, mm.

 

Vilket är ditt favoritfika?

Jag tycker mest om hembakat.

Hallå, hallå, nu finns vi i telefon också!

Vi vet att det kan vara ensamt där hemma för många och ju äldre vi blir, desto svårare blir det att lämna hemmet. Därför har vi tagit fram Äldrekontakts Telefonträffar. Telefonträffarna hjälper personer som inte har möjlighet att delta i vår ordinarie verksamhet, antingen för att de bor någonstans där vi ännu inte har verksamhet eller för att de helt enkelt inte klarar av att lämna sina hem längre, att träffas regelbundet i etern.

Vi erbjuder nu en serie med träffar över telefonen där vi tillsammans med olika föreläsare diskuterar diverse teman, ett för varje träff. Tack vare det strukturerade innehållet har vi möjlighet att förena personer med gemensamma erfarenheter och intressen och via diskussionen stimulera till att nya bekantskaper knyts.

Anmäl dig på hemsidan så ringer vi upp. Det är ett begränsat antal platser per tillfälle.

Vill du veta mer? Kika in på www.telefontraffar.se och tipsa gärna äldre i din närhet.

Rösta på oss!

Det nya kaffemärket This Cup Counts är kaffemärket som vill göra skillnad genom att låta en del av sina intäkter stötta olika välgörenhetsorganisationer! För varje såld förpackning avsätts en slant till en fond och alla som besöker deras hemsida kan rösta på vilken organisation som ska få pengar. Man behöver inte handla kaffe av dem för att rösta!

Till vår stora glädje har de valt att låta Äldrekontakt vara en av förmånstagarna! Vill du hjälpa oss att hjälpa fler äldre? Gå in på www.thiscupcounts.se/aldrekontakt och rösta. Man behöver alltså inte köpa kaffet för att rösta på vart pengarna ska gå!

Hurra! Nu finns vi på Ekerö!

I helgen var det äntligen dags för kick-off för vår nya grupp på Ekerö. Fem äldre gäster fick möjlighet att träffas för första gången tillsammans med våra fina volontärer. Vi hälsar dem alla varmt välkomna in i gemenskapen. Stort tack till ett fantastiskt volontärteam som vi har startat upp vår 56 grupp tillsammans med!

Vi har plats för ytterligare ett par äldre damer eller herrar I gruppen. Känner du någon äldre I området som känner sig lite ensam? Tipsa om oss! www.aldrekontakt.se/bli-var-gast

Hallå Malmö har besökt oss

Tidningen Hallå Malmö tillbringade en eftermiddag med en av våra grupper. Läs mer här!

hallamalmo-13-dec-2017

Det här gjorde vi förra året

 

God fortsättning!
Vi har nu lämnat 2017 bakom oss och i samband med det tycker vi att det är dags för en summering. Så håll i er, här kommer Äldrekontakts 2017 – i siffror!

2  Vi har nyetablerat oss i två nya kommuner: Eskilstuna och Lund! Nu finns vi i Stor-Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Borås & Lund

3,5 Vi är 3,5 heltidsanställda som ansvarar för verksamheten på kansliet

14 Hela 14 nya grupper startades under 2017, vilket är rekord!

55 Idag har vi 55 fikagrupper som träffas varje månad – år ut och år in – för att hjälpa äldre ur ensamheten

492 Är antalet äldre som deltog i verksamheten under 2017

546 är antalet fantastiska volontärer som hjälpte våra äldre att träffas varje månad

556 Så många fikaträffar genomförde vi under året – tänk, det är fler än tio i veckan!

1 000 tack vill vi rikta till alla er som på olika sätt bidragit till och stöttat vår verksamhet!

Låt oss tillsammans göra 2018 oförglömligt!

Säg hej till Ingela, en av våra fantastiska chaufförer

Hej Ingela, vem är du?

Jag heter Ingela Månson och är en nybliven ålderspensionär. Jag gick i pension våren 2016 så nu är jag ”friherrinna” och gör bara sådant som jag tycker är roligt. Det innebär bland annat att vara på mitt landställe under en förlängd sommar, gå på vattengympa och umgås med vänner. Eftersom jag vill göra något meningsfullt till glädje för andra människor så ägnar jag också en del tid åt ideellt arbete. Äldrekontakt är en självklar del men jag jobbar också som Röda Korsvärd på Nya Karolinska sjukhuset, serverar lunch på Stadsmissionens äldrecenter och vaktar Solna kyrka en söndag i månaden så att den kan hållas öppen för allmänheten. Nu i höst har Röda Korset här i Solna startat upp en Krisberedskapsgrupp och där är jag också med.

För mig är det viktigt att känna att jag är med i olika sammanhang och att finnas till för andra människor.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Vänfast, pålitlig och jag lägger stor vikt vid att fullfölja saker som jag lovat. Sedan är jag lite slarvig, kanske framför allt med mina papper hemma 😊. Och så är jag ganska värdelös på att brygga kaffe, själv dricker jag bara té, och baka. Därför skulle jag absolut inte passa som fikavärd! Men att köra bil, det gillar jag!

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

När jag skulle gå i pension kände jag att jag ville engagera mig i något. Jag gick in på Volontärbyrån och såg att Äldrekontakt sökte chaufförer. Kände direkt att detta var något för mig.

 

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Att det är samma personer som träffas varje gång så att man lär känna varandra. Jag tycker att det är fantastiskt att samtalsämnena skiftar så brett under våra träffar. Vid det senaste fikat avhandlades allt från kultur, TV-program, metoo-uppropet till dataträffar för äldre, bakning och nyponté.

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Jag får ut ofantligt av att vara volontär, det är så trevligt att träffa våra gäster och prata med dem. Jag brinner för att äldre människor ska ha det så bra som möjligt i livet. Och så är det kul att träffa de andra volontärerna. Jag kör nästan varje månad för att jag tycker att det är så roligt.

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Därför att det ger så mycket. Det är inte betungande utan bara väldigt givande.

Vilket är ditt favoritfika?

Svårt att säga men kokostoppar är inte dumt.

 

Gisela berättar om hur ensamheten känns

”Jag är inne nästan jämt. På kvällarna när det är färre bilar brukar jag öppna ett fönster och sitta en stund.”

Det säger vår gäst Gisela som Mitt i Östermalm har hälsat på. Sedan ett år tillbaka är hon med i en av våra fikagrupper, som hon beskriver så här:

”Det är en väldigt trevlig och avspänd stämning. Vi pratar om ditten och datten, inte så mycket sjukdomar. Ungefär som när man tidigare träffades med sina vänner”

Vill du läsa hela artikeln? Klicka här.

Känner du någon ensam äldre i Stockholm eller Göteborgs innerstad? Tipsa om oss – vi har några lediga platser.

Vill du hjälpa äldre i ditt område att träffas och få nya vänner? Anmäl dig som volontär på www.aldrekontakt.se/volontar

Vi har nu behov av fler volontärer i Storstockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö

Kickoff för Vällingby/Hässelby

Idag anordnade våra fantastiska volontärer i Vällingby/Hässelby sin första fika för sex nyfikna damer som längtar efter gemenskap och nya vänner.

Med denna start avrundar vi året och konstaterar att vi nu är uppe i hela 55 aktiva grupper i Stor-Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Lund och Borås.

 

Läs GöteborgsPostens repotage om oss

Läs reportaget om Ingrid och Mikael här.

Två nya grupper igång!

 

Kickoff i Nacka 3 i Nacka Saltsjö-Boo

I helgen hade vi kick off för hela två nya grupper. Tjugo personer i Västerås och Nacka Saltsjö-Boo dukade upp och bjöd in tio gäster för sin första fika. Det finns fortfarande platser i båda grupperna, sprid gärna ordet så att fler ensamma äldre får nytt sällskap!

Några frågor till Månadens volontär Sonja, vår idérika chaufför och värd i Malmö

Hej Sonja, vem är du?

Jag bor i centrala Malmö tillsammans med min sambo och våra två barn som är tre respektive 1,5 år gamla. Till vardags jobbar jag som regionansvarig för Hjärnkoll Skåne som är en ideell verksamhet och arbetar med att förändra attityder kring psykisk ohälsa. Saker jag tycker om och som engagerar mig är god mat, byggnadsvård och feminism.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Jag är idérik, bestämd och nyfiken. De som känner mig brukar även säga att jag är orädd och har en outtröttlig energi.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att vara i sällskap av äldre människor och har saknat det i vuxen ålder, då min mormor som är den enda äldre släkting jag har kvar bor långt bort. För några år sedan började jag också känna en lust att göra något för andra och när jag fick höra talas om Äldrekontakt förstod jag direkt att det var ett volontärarbete för mig.

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Att det ger nya vänner över generationsgränserna samtidigt som det är ganska ”kravlöst” och väldigt roligt.

Har du någon speciellt rolig händelse från någon fika, eller någon berättelse som du kommer ihåg lite extra, eller som gjort extra intryck på dig?

Jag brukar köra två damer till och från våra fikatillfällen och en gång i våras bjöd de in mig på vinlunch på sitt seniorboende. Vi pratade bland annat om utanförskap bland äldre, homosexualitet och föräldraskap. Kommer länge, länge att bära med mig denna eftermiddag och dessa samtal i hjärtat.

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Jag känner mening och gemenskap.

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

För att det är värdefullt att möta äldre människor, lyssna till deras berättelser och låta dem ta del av ens egna. Det är så synd att det inte finns många fler naturliga mötesplatser i samhället för unga och äldre.

Vilket är ditt favoritfika?

Allt som kommer med grädde till!

Nu finns vi i Lund!!

I helgen startade vår första grupp i Lund så vi hälsar Hanna, Ulla-Britta,  Gudrun, Maj-Britt, Kristina, Margit, Gurli och Ruth varmt välkomna in i vår gemenskap. Och tack kära volontärer för att ni gör det här möjligt.

Möt månadens volontär, vår energiska och glada chaufför Karin Grohman

Hej Karin, vem är du?

Jag är 45 år och uppvuxen i Järfälla och nu bor jag i Enebyberg med min familj. Mycket av livet just  handlar just nu om att få ihop vardagen och det är ju inte alltid är lätt, men det gör också att man känner att livet händer hela tiden. Och det älskar jag! Jag tycker det är viktigt i livet är att känna sig tacksam över hur bra man har det och så långt som möjligt vara positiv mot sig själv och andra. Förhoppningsvis smittar det av sig.

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Jag är energisk, glad och envis.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag letade efter något som kunde balansera upp mitt ganska resultatdrivande jobb. Jag provade några andra typer av volontärarbeten, men de passade mig inte eftersom jag inte kände den glädjen som jag känner när jag arbetar med Äldrekontakt. Det finns en sådan energi och vilja att dela med sig av vad man har lärt sig i livet – både bland volontärer och gäster. När man är över 75 år så har man hunnit lära sig väldigt mycket och det tycker jag är superhäftigt.

Vad gillar du mest med Äldrekontakts koncept?

Det jag gillar mest är att man ses hemma hos en volontär. Det blir väldigt intimt och öppet. Sen är fika väldigt gott.

Har du någon speciellt rolig händelse från någon fika, eller någon berättelse som du kommer ihåg lite extra, eller som gjort extra intryck på dig?

Jag var tidigare chaufför på Kungsholmen och skjutsade hem en man som var 96 år gammal. Han var mitt sista stopp så vi hann prata om hans liv, och det var en otrolig historia. Han var född, uppvuxen och bodde på Kungsholmen och hade förlorat båda sina föräldrar när han bara var 16 år. Han berättade hur han tog hand om sin lillebror och hittade ströjobb för att försörja dem. Längs vägen hem mot hans lägenhet pekade han ut på vilka platser han hade jobbat, var han han hade fått gratis luncher osv . Sedan satt han och sjöng typiska arbetarklassånger, de han brukade sjunga som ung, i baksätet hela vägen hem. Det var helt otroligt, nästan som att göra en tidsresa. Jag har berättat hans historia för mina barn och den gjort gjorde stort avtryck även på dem.

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Jag får nya insikter om livet men också många skratt och massor med energi

Vilket är ditt favoritfika?

Hembakade kanelbullar för det gör jag sällan själv

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Man mår så bra av att ge till andra och jag kan personligen tycka att de äldre har varit med och bidragit till Sveriges välstånd och nu rycks mycket bort för dem i form av service och annat, vilket gör att de har ännu svårare att komma ut och träffa andra. För några av de gäster som jag har träffat är den här fikan den stora händelsen i månaden. De klär upp sig och ser väldigt mycket fram emot den stunden. Och som jag tidigare har berättat så är det kul, lärande och man får massor med nya vänner!

Stort tack Maria Montazami med familj!

Stort grattis Maria, Hanna och Nicholas till vinsten i Fångarna på fortet! Vi är så glada och stolta över att ni valde att donera er vinst till Äldrekontakt så att fler äldre får möjlighet att ta sig ur ensamheten.

Alla Äldres Dag: En härlig eftermiddag i Trädgårdsföreningen

I söndags dukade vi upp och bjöd in till Alla Äldres Dag i vackra Trädgårdsföreningen i Göteborg. Tillsammans med omkring 150 äldre gäster och volontärer hyllade ny vänskap på gamla dagar. Eftermiddagen bjöd på underhållning, allsång, lotteri och många goda skratt!

Stort tack till alla er som bidrog till en fantastisk eftermiddag! Ett särskilt tack riktar vi till Weleda, Lilla Fiket, Apoteket Hjärtat, Allers, Göteborgs Scenteknik, Hjälp Hemma, Jerkstrands, Prinsgatans Blomster och Kinnarps.

Sist men inte minst, stort tack till alla er underbara volontärer som gjorde det möjligt! Utan er är vi ingenting.

Möt månadens volontär Emily Feijen, en social och omtänksam chaufför

Hej Emily, vem är du?

Jag och min sambo Mattias bor i ett hus på Lidingö med min dotter och hans tre barn. Varannan vecka är det fullt ös med skjutsning till skola, aktiviteter och stora familjemiddagar hemma. Den andra veckan blir det mer middagar ute på restaurang och weekendresor. En ganska härlig mix, förutom att vi saknar barnen ena veckan såklart. Jag är omtänksam, aktiv och social med många intressen. De senaste åren har jag fördjupat mig inom personlig utveckling och mindfulness, något som jag haft stor glädje av. Det gör bland annat att jag njuter mer av livet här och nu.

Hur kom det sig att du anmälde dig som volontär?

Jag läste om Äldrekontakt i lokaltidningen och kände direkt att jag ville vara med. Konceptet fika, kontakt med äldre och en lokal aktivitet lät perfekt för mig. Jag hade nyligen flyttat till Lidingö och tyckte det var ett trevligt sätt att lära känna nya människor i min närhet på. Att dessutom kunna vara till glädje och stöd för andra kändes extra roligt.

Vad gillar du mest med Äldrekontakt?

Upplägget med en volontär i varje fikagrupp som organiserar träffarna är väldigt bra. Det gör att vi lyckas få ihop en fika i stort sett varje månad, vilket är oftare än jag ses med många av mina andra vänner.

Hur är det att vara volontär?

Jag slås ofta av hur öppna och sårbara de äldre vågar vara när vi ses och fikar. Deras berättelser om sådant som varit och hur de har det nu, skapar varma känslor och ibland också någon tår i ögat.

Ibland är volontärernas barn med på fikaträffarna, vilket de äldre uppskattar. Min 7-åriga dotter har varit med några gånger brukar ha många intressanta funderingar efteråt. “Men hur lagar han mat om han inte ser något?” undrade hon efter att vi skjutsat hem en äldre man som fått svårt att se. Hon höll snällt upp dörrar när vi hjälpte honom upp till lägenheten.

Vad får du ut av ditt volontärskap?

Vi volontärer överöses ofta av tacksamhet från de äldre på fikaträffarna för att vi organiserar, skjutsar och ordnar med fika. Jag tycker dock att det är en win-win situation eftersom jag har jättetrevligt på träffarna och får många fina vänner, såväl yngre som äldre.

Varför skulle du rekommendera andra att bli volontär i Äldrekontakt?

Det ger en extra dimension till livet. Särskilt om man, som jag, inte längre har några mor- eller farföräldrar kvar i livet. Vi har så mycket att ge varandra, generationer emellan.

Vilket är ditt favoritfika?

Hembakat! Det ligger något extra kärleksfullt i det.

En fantastisk eftermiddag med 150 äldre

I dag sammanstrålade omkring 150 av våra äldre gäster och volontärer i Stockholm på ett av stans kanske största kafferep! På Alla äldres dag hyllar vi ny vänskap på gamla dagar med ett magnifikt massfika med underhållning och överraskningar.

Den här gången öppnade Nordiska Muséet upp sina portar för oss och vi dukade upp till ett gigantiskt kafferep i den magnifika Stora Hallen inuti museet. Våra gäster avnjöt tillsammans kaffe/te, prinsesstårta och andra bakverk. Eftermiddagen bjöd också på underhållning av Stockholms Blåsorkester, lotteri och en rundvandring i utslätningen Folkhemslägenheten som är en återuppbyggd hemmiljö från slutet av 1940 som finns i museet, något som väckte många minnen till liv hos gästerna.

Tack Nordiska Museet, SVEA, Aller Media​, Apoteket Hjärtat, Melody Flowers, Hjälp Hemma, Chokladfabriken, Weleda och Lilla Fiket för att ni gjorde det möjligt! Och tack alla underbara volontärer som gjorde det möjligt! Ni vet vilka ni är

 

Följ med Året Runt hem till Therese på fikaträff.

Är du nyfiken på hur våra fikaträffar går till? Året Runt har varit hemma hos vår gruppledare Therese, läs det fina repotaget här!

Kallelse till årsstämma 2017

Datum:          16 maj

Tid:                 10-12

Plats:             Meddelas när antal deltagande är fastställt

Kallade:        Medlemmar i Äldrekontakt

Meddela oss på info@aldrekontakt.se senast den 9 maj om du avser att deltaga.

Agenda

Möt värdinnan Sara, månadens volontär

”En händelse som jag brukar berätta för folk när jag vill att de ska inse hur viktigt vårt engagemang är för de äldre, handlar om när alla utom en fikagäst har dykt upp hos oss och min mobil ringer.

En av chaufförerna ringer uppriven och berättar att en av de äldre ramlat och ligger blödande på gatan. Jag ringer efter ambulans och springer ut. Trots att det såg illa ut verkar gästen ok och säger sorgset när han läggs på båren ”hur blir det med fikat nu då?

Efter att vi tagit hand om alla andra gäster packade jag en låda med fika och åkte till sjukhuset där han låg. Som tur var hade inga allvarliga skador uppstått och vi fick många trevliga timmar tillsammans.”

Det här berättar månadens volontär, värden Sara.Stort, stort tack Sara, för allt du gör för våra gäster.

Läs mer om Sara i intervjun här nedan.manadens-volontar-mars-2017-sara-wasstrom

Är du vår nästa praktikant?

Har du ett brinnande intresse för socialt entreprenörskap?
Vill du hjälpa till att förändra livet för ensamma äldre som annars lever ett isolerat liv och sällan kommer utanför dörren?
Då kanske du är vår nästa praktikant?

Läs mer om möjligheten här!praktikplats-pa-aldrekontakts-kansli

Möt Sandra, vår glada och omtänksamma November månads volontär

bild1

Sök praktik hos Äldrekontakt vårterminen 2017!

Vi söker nu en driven och entusiastisk praktikant som vill vara med oss att växa Äldrekontakt runt om i landet. Vill du veta mer? Läs här!

praktikplats-aldrekontakt-vt-2017

Månadens volontär

Juli månads volontär är Kerstin Marmgren, volontärchaufför i en av våra grupper i Göteborg. Kerstin är en positiv person som sprider mycket energi och som är engagerad i flera volontäruppdrag. Tack för allt du gör!

 

månadens volontär juli

Månadens volontär

Möt juni månads volontär Birgitta Herbst som är volontärchaufför i en av våra grupper i Botkyrka. Birgitta gillar att bowla, är glad och omtänksam och tycker om att träffas för att prata över en kopp. Stort tack för allt du gör!månadens volontär juni

Månadens volontär i maj: Carola Larsson

Möt Carola Larsson gruppledare i Malmö. Hon är en social person som är nyfiken på livet och som blir varm i hjärtat av att vara en del av Äldrekontkat. Och vi blir varma i hjärtat av allt du gör för oss. Stort Tack! månadens volontär

Vi säger tack till några av alla våra fina volontärer som hjälpte till i lördags. Deras dagliga insatser möjliggör för oss att bygga vidare vår verksamhet och komma närmare målet att hjälpa ALLA våra äldre ensamma ut ur social isolering. Vill du också hjälp till? Anmäl dig här www.aldrekontakt.se/volontarIMG_9107

Månadens volontär i april: Arash Sajadi

Möt Arash Sajadi som är gruppledare för en av våra Norrmalmsgrupper. En nyfiken och konstnärlig person som bidrar med energi och tycker sig få detsamma av våra gäster.

Bild1

 

Kallelse till årsstämma 2016

Datum:         24 maj

Tid:                  kl 10.00-12.00

Plats:              Norrlandsgatan 7

Kallade:        Medlemmar i Äldrekontakt

Meddela oss på info@aldrekontakt.se senast den 17 maj om du avser att deltaga.

Agenda.

Månadens volontär i februari: Annika Viklund

Annika Viklund är värdinna i en av våra Östermalmsgrupper. Hon har full koll på vår policy att vi aldrig ställer in en fika! Senast hon var värdinna så hade hon flyttat bara några dagar tidigare, men tyckte inte det var någon anledning för att boka om. Vi säger stort grattis till månadens volontär och även grattis på födelsedagen! Hurra!

Slide1

Vår verksamhet fungerar och de äldre blir mindre ensamma

ola

I december genomfördes Äldrekontakts årliga kvalitetsutvärdering bland fikande gäster och resultatet visar att de månatliga fikaträffarna gör en stor skillnad i de äldres liv.

Hela 97 % av Äldrekontakts gäster trivs i sina grupper. Vidare säger tre av fyra att de känner sig mindre ensamma sedan de började i verksamheten och fick möjlighet att knyta kontakt jämnåriga i samma situation. 87% säger dessutom att Äldrekontakts fikaträffar är viktiga för att de ska må bra.

Det här är ett fint kvitto på att verksamheten fungerar och uppfyller sitt syfte. Att något till synes så enkelt som att en gång i månaden hjälpa människor att träffas ansikte mot ansikte faktiskt gör en signifikant skillnad i de äldres liv.

Här är några ord från två av våra gäster:

”Guldkant på tillvaron är när jag en söndag i månaden blir hämtad av en trevlig chaufför som gör sitt yttersta för att jag ska få det tryggt och åka till fikavärden som tar emot med öppna famnen och bjuder in mig till ett vackert dukat kaffebord med gott kaffebröd. Tillsammans med övriga gäster har jag ett par trevliga timmar med olika samtalsämnen och mycket skratt. Jag behöver inte oroa mig om hemfärden, chauffören har kört fram och snart är jag hemma igen, glad och bortskämd ser jag fram emot nästa fikaträff. Tack till er alla på Äldrekontakt! Träffarna betyder mycket på olika sätt: man får förväntningar att se fram emot, man får anledning att ”borsta upp sig” litet. Hoppas bli närmare bekant med en jämnårig (Det tar sin tid!!) Mycket stimulerande och lärorikt att umgås med så positiva intressanta unga personer i en god blandning med äldre. Tack för det storartade arbete alla ni volontärer utför.”

”Äldrekontakts träffar betyder mycket eftersom jag är en mycket ensam person, har ingen i släkten kvar i liv. Den enda person med nära relation är min dotter men det är inte så ofta hon har tid. Hon jobbar så mycket så det finns ingen tid över.

Nu finns vi i Solna!

Varmt välkomna till Äldrekontakt säger vi till Gullbritt, Gösta, Anders, Gunlög, Ulla, Harriet och Henry.

Månadens volontär i januari: Johanna Skanvik

Johanna Skanvik är volontär i vår Täby-grupp där hon både agerar värdinna och (främst) chaufför. I julas bjöd hon in en av gästerna att fira med henne och hennes familj istället för att sitta hemma ensam. Väldigt fint initiativ! Vi är oerhört glada att du är volontär hos oss. Grattis till månadens volontär!

Slide1

Grattis Malmö!

Grattis Malmö, ännu en grupp är startad. Malmö Syd, välkommen in i gemenskapen!

Månadens volontär i december: Johanna Frenkel

Johanna Frenkel är en av våra fikavärdar i Stockholm, hon har även hjälp till att ta finfina bilder vid olika tillfällen då hon är en superduktig fotgraf. Stort grattis till månadens volontär och tack för allt du gör för Äldrekontakt!

Slide1

Vi ställer aldrig in en fika!

Untitled

Social isolering är en process som oftast har skett under en längre tid. Långsamt har ens nätverk av nära och kära blivit allt tunnare. För att hjälpa individer att ta sig ur sin sociala isolering behöver vi stötta dem i att bygga nya nätverk, vilket måste ske gradvis och oftast tar lång tid. Det måste göras på de äldres villkor.

Genom att hjälpa de äldre på deras egna villkor vinner vi deras förtroende och det i sin tur gör det möjligt att bli deras hjälpande hand ut ur ensamheten. Regelbundenheten i våra fikor är nyckeln till att kunna förändra de äldres livssituation och därför är vår policy att aldrig ställa in en planerad fika. Det ställer väldigt höga krav på flexibilitet hos våra volontärer, särskilt såhär i förkylningstider.

Vi försöker göra allt vi kan för att hitta lösningar när det oförutsedda sker och ibland kan det tyvärr vara omöjligt att finna ersättare för volontärer som av någon anledning måste ställa in.

Vi vet hur viktigt det är att hålla Äldrekontakts fikalöften och vi vet att regelbundenheten är kritisk för att bibehålla gästernas förtroende. Därför har vi för avsikt att hålla våra fikalöften även då omständigheterna gör det svårt. För att synliggöra vår förpliktelse har Äldrekontakt nu upprättat en ”Elfte-timmen-reserv” motsvarande 1000 sek för respektive grupp. ”Elfte-timmen-reserven” skall kunna nyttjas då inga andra alternativ utom att ställa in en fika finns kvar. Gruppledaren får då möjlighet att anordna fikat på ett lokalt café eller ge någon gäst ett bidrag till taxi om en värd eller chaufför insjuknat akut.

Nu finns Äldrekontakt i Mölndal

I helgen fikade vår första grupp i Mölndal. Varmt välkomna säger vi till till Elke, Elly, Gun, Karin, Kerstin och Sigun.kick-off_160117

Möt Malin, vår nya tillväxtkooridnator

Låt oss presentera vårt senaste tillskott på kansliet, Malin, Äldrekontakts nya tillväxtkoordinator. Förutom att vara en social entreprenör som senast kommer ifrån ett initiativ under Reach for Change, är Malin också chaufför i en av våra fikagrupper.

På Äldrekontakt kommer Malin att arbeta med att starta upp nya grupper och hjälpa fler äldre att få tillhöra ett socialt sammanhang. Ni som vill komma i kontakt med Malin kan nå henne på malin.agn@aldrekontakt.se

IMG_8211

5 frågor till Malin

1. Vad gjorde du innan du började på Äldrekontakt? Jag drev Sundare Barn, ett föräldrainitiativ inom barnfetmaprevention i fem år. Innan dess arbetade jag på AstraZeneca i 10 år.

2. Vad gör du en vanlig söndag? Fikar i Äldrekontakts grupp 28 Östermalm 3 där jag är volontärchaufför sedan tidigare. Eller är ute och går med familjen och vår hund Zixten i något naturreservat. Eller sitter på någon auktion (min nya hobby).

 1. Vilket är ditt drömresmål? Maldiverna med en god bok i strandbrynet (än så länge bara en dröm).
 1. En person du ser upp till? Hillary Clinton – en tuff kvinna med huvudet på skaft och nerver av stål.
 1. Vad har du för en oanad talang? Jag är grym på både fickparkering och luftgevärsskytte.

Äldrekontakt får stöd av Jacob Wallenbergs stiftelse

Vi är stolta och glada över att ha fått medel från Jacob Wallenbergs stiftelse, Särskilda fonden. Anslaget går till att växa verksamheten ytterligare. Tusen tack för förtroendet!

Gott nytt år!

Nytt IT-stöd för alla volontärer

Vi har fått återkoppling från flera volontärer att det finns behov av att enkelt kommunicera inom fikagrupperna, och gruppledare har behov att komma i kontakt med varandra och att snabbt rapportera genomförda aktiviteter.

Vi har nu, i samarbete med Eins Consulting, utvecklat ett nytt IT-stöd som vi under vintern har implementerat i verksamheten. De som inte har fått tillräcklig utbildning i verktyget kan kontakta ellen.ellqvist@aldrekontakt.se för att få manualer eller en personlig genomgång.

 

Stort tack säger vi till Eins Consulting!

Vår vardagshjälte: Else Petersen

Möt Else Petersen vår vardagshjälte som inte vill att någon ska sitta ensam på ålderns höst.

expressen

Vår tredje Kungsholmsgrupp är igång!

I helgen fick Ann, Ingrid, Ingrid, Maj-Lis, Ulla-Britt, Gerd gå på kafferep med Äldrekontakt tack vare våra fantastiska volontärer!Kungsholmen 3

Månadens volontär i november: Sara Hofling

Vi säger stort grattis till Sara som är månadens volontär i november. Sara är gruppledare för vår grupp i Vällingby som håller till på träffpunkten Växthuset. Tack Sara för att du engagerar dig och bryr dig om våra gäster! Läs mer om Sara här

Slide1

 

Dubbelt så bra: Två nya grupper premiärfikade i helgen

renditionDownload

Varmt välkomna säger vi till Hägersten och till Malmö Mitt och deras gäster Karl-Axel, Maj-Britt, Margit, Marianne , Martha, Ulla Britt, Anna-Greta, Anna Maria, Berit, Börje, Daisy, Inga, Ulla, Vijay, och Åke! Vi ser fram emot att lära känna er!

Mitt i Nacka uppmärksammar att vi startar nya grupper i Nacka

nacka

Antalet äldre i Nacka som vill vara med i vår verksamhet har ökat. Under 2016 har Äldrekontakt därför målet att starta ytterligare två grupper i Nacka. Känner du någon som kanske vill vara med som volontär eller gäst? Hör av dig till info@aldrekontakt.se

Vill du bli volontär? Läs mer om våra roller och anmäl dig på www.aldrekontakt.se/volontar

Månadens volontär i oktober: Rebecka Olsson

Rebecka Olsson är chaufför i en av Malmögrupperna och här får ni lära känna henne lite bättre. Tack för att du ställer upp och ser till att våra gäster kommer fram tryggt till fikaträffarna. Stort grattis till månadens volontär!

Slide1

Nu har vi startat ännu en grupp i Malmö

kaka

I helgen fikade Malmö Väst för första gången. Aina, Daisy, Gerda, Gertrud, Margit, Maria, Sonja och Vivi-Ann fick möjlighet att stifta bekantskap tack vare våra fantastiska volontärer i området!

 

Äldre i Centrum skriver om oss!

Äldre i Centrum, en nationell tidskrift för äldreforskning som vill verka som en bro mellan forskare och praktiker, berättar om oss i reportaget ”Frivillig finfika”.

Slide1

 

Äldrekontakt i UNT

Äldrekontakts gruppledare Ulrika Sandström blev intervjuad för UNT i förra veckan.

Vill ni läsa hela artikeln så klicka här

bild

Nu finns vi i Åkersberga!

11oktober

I Helgen fikade vår Åkersbergagrupp för första gången. Siv, Torsten, Ulla, Hjördis, Elisabeth och Anita för första gången möjlighet att stifta bekantskap med varandra.

Månadens volontär i september: Lillan Blixt

Månadens volontär i september är vår omtyckta gruppledare Lillan Blixt. Hon ser till att Botkyrkagruppen träffas och har det trevligt varje månad. Tack Lillan för ditt fina jobb med våra gäster! Läs med om Lillan

Slide1

Gillar du att fika och köra bil, men inte samtidigt?

Äldrekontakt söker volontärer med tillgång till bil som en söndag i månaden kan eskortera sina gäster till och från fikaträffen och är med på fikat.

Som chaufför blir du en viktig del av din fikagrupp. Ditt uppdrag tar cirka 4 timmar i anspråk från dörr till dörr, mellan klockan 14-18, och passar dig som gillar att träffa nya människor.

Fikaträffarna äger rum i olika volontärers hem en söndag i månaden. Inför höst och vår schemaläggs de kommande träffarna och du har då möjlighet att skriva upp dig på de tillfällen som passar. Vi ser helst att du är med varje eller varannan månad.

Klicka på länken och anmäl ditt intresse här!

Äldrekontakt

 

 

Sara Nyman- Månadens volontär augusti!

Månadens volontär i augusti är Sara Nyman. Hon är fikavärd i Malmö och en engagerad sådan. När det är dags för fikaträffar involveras hela familjen, Saras dotter tycker det är superkul med fikaträffarna och Saras man ställer upp och skjutsar om det kniper. Läs mer om Sara här.

Slide1

Juni månads volontär: Helene Sydow!

Hemma hos fikavärden Helene Sydow, skiner nästan alltid solen. Precis som på de allra flesta fikaträffarna, får gästerna möjlighet att sitta ute på verandan och titta ut över vattnet. Grattis Helene, juni månads volontär, som med det varmaste mottagande alltid välkomnar gästerna med skratt och humor. I porträttet kan ni läsa lite mer om vår härliga fikavärd!

Bild1

Äldrekontakt söker volontärkoordinator!

Vi söker nu en volontärkoordinator som vill vara med och inspirera, leda och utveckla vår duktiga grupp av volontärer. Du kommer ha ansvaret över koordinationen och administrationen av våra fikagrupper och självklart blir Du även ambassadör för vår förening och ansiktet utåt. Är Du den vi söker? Läs mer i annonsen nedan.

Volontärkoordinator på Äldrekontakt (vikariat heltid)

 

Äldrekontakt söker tillväxtkoordinator!

Brinner Du för att hjälpa Sveriges äldre till ett bättre och mindre ensamt liv? Då är det kanske Dig vi söker! Som tillväxtkoordinator blir Ditt största ansvar att starta upp nya fikagrupper runtom i landet. Du ansvarar även för vårt PR-event Alla äldres dag. Läs mer i annonsen nedan.

Tillväxtkoordinator på Äldrekontakt (heltidstjänst)

Alla äldres dag 2015

Söndagen den 14 juni 2015 firade vi Alla äldres dag i Vasaparken, Stockholm. Det blev en riktigt fin eftermiddag med massa god fika och glada leenden. Vi vill tacka våra sponsorer Ica Maxi Lindhagen, Taxi 020, Gateau och Fabrique för deras stöd i och med detta event. Vi måste även passa på att lyfta fram de volontärer som engagerade sig och gjorde eventet möjligt, stort tack till er! Det var extra kul att så många gäster trotsade regnet och tog sig tid att komma, vi är säkra på att de hade en härlig fikastund!

bildkollage

Är du vår nästa praktikant i höst?

Äldrekontakt erbjuder en praktikplats med möjligheten att få erfarenhet och kunskap inom en mängd olika områden, såsom arbete i en ideell organisation, verksamhetsutveckling, mångfaldsarbete, kommunikation, events m.m. Samtidigt bidrar du till ett bättre liv för ensamma äldre runt om i landet. Praktikens innehåll formas utifrån specifika behov i vår verksamhet under perioden, och beroende på praktikantens erfarenheter och intressen. Läs mer nedan och ansök innan den 31 augusti:

Praktikplats HT2015

Månadens volontär i maj: Martin Fast

Vi skänker ett stort Grattis till en av Södermalmgruppernas chaufför Martin Fast, som blivit utsedd till månadens volontär. Martin har varit volontär hos oss ett bra tag nu och vi har en stor tillit för honom och det arbete han lägger ner för våra gäster. I porträttet kan ni läsa lite mer om Martin och vad han tänker och tycker om Äldrekontakt bland annat. Läs porträttet här.

Bild1

Kerstin Weidstam – Månadadens volontär i april!

Utmärkelsen månadens volontär går denna gång till chaufförer Kerstin Weidstam. Kerstin skjutsar våra gäster i en av Norrmalmsgrupperna och vi är glada att hon har valt att vara en del av Äldrekontakt. Det är med stor tillit vi lämnar chaufföruppdraget i Kerstins händer, vi vet att hon alltid gör ett bra jobb och dessutom är hon mycket uppskattad både av gäster och volontärer. Läs mer om Kerstin här.

Kerstin Weidstam

Kallelse till årsmöte 2015

Äldrekontakt hälsar alla medlemmar i föreningen välkomna till årsmöte 2015!

När: den 20 maj kl 15.00

Plats: Norrlandsgatan 7, 3 tr, Stockholm

Jessica Hansson: Månadens volontär!

Hängivna volontären Jessica Hansson har blivit utsedd till månadens volontär för mars! Hon är närmare bestämt chaufför i en av östermalmsgrupperna och bidrar alltid med värme och glädje till de äldre gästerna. Läs Jessicas porträtt här.

Bild1

Måndadens volontär – Februari

Månadens volontär för februari är gruppledaren Ebba Frigell i Göteborg! Det bjuds på underhållande läsning när Ebba berättar om sina fikaträffar: ”Jag tog ett kort med min mobil på en av våra fikaträffar, och visade resultatet för underbara Rigmor, 86. Hon kommenterade motljuset och sa ‘men det är ingen fara, jag kan visa hur du gör i Photoshop sen!’” Läs mer om vad Ebba tycker och tänker om Äldrekontakts initiativ här.

Bild1

Äldrekontakt i Sydsvenskan!

Sydsvenskan har gjort en kort intervju med Malmögruppledaren Josefine Friberg. Josefine pratar bland mycket annat om hur Äldrekontakt framgångsrikt jobbar med de månadsvisa fikaträffarna för att bryta de äldres sociala isolering. Läs artikeln här!

Skärmavbild 2015-02-18 kl. 15.30.53

En dikt om Äldrekontakt

Gun Lockmer, en gäst ifrån en av Östermalms fikagrupper, har tagit sig tid att plita ned en fin liten dikt om Äldrekontakt. Med värmande ord har hon beskrivit sin tacksamhet gentemot organisationen och våra engagerade volontärer. Läs Guns dikt här!

Guns dikt

Josefine Friberg – Månadens volontär!

Månadens volontär är Josefine Friberg som är gruppledare för vår allra sydligaste grupp. Det är med stort förtroende som vi lägger ansvaret för våra malmögäster och volontärer i Josefines händer. Läs porträttet och ta del av vad som händer på fikaräffarna i Malmö här.

Bild1

Reportage i SR Studio Ett

Vår fikagäst Anna-Greta har tidigare varit med i SR:s Studio Ett. Reportern Hanna Engberg och Anna-Greta träffades igen efter 1,5 år för fortsatt samtal om hur det är att bli gammal i Sverige. Lyssna här!

Skärmavbild 2015-01-13 kl. 11.00.30

Månadens volontärer – December

Jag hade älskat om nån hade gjort det här för min mormor och morfar om jag inte kunde träffa dem”  Syskonen Björn & Maria Runow blev månadens volontärer i december. Vi uppskattar deras extra ordinära engagemang för Äldrekontakt i Södertälje. De bjuder hem på fika och skjutsar våra gäster varje månad, uppmärksammar Äldrekontakt på orten, och drog dessutom ihop en stor och fantastisk jullunch för 30-talet äldre. Tack för allt ni gör för våra äldre i Södertälje! Läs mer om Björn & Maria

Stort uppslag om Äldrekontakt på julafton

”Det är så häftigt att träffa de äldre och se hur glada de blir”. Länstidningen i Södertälje besökte en av Äldrekontakts fikaträffar i december och intervjuade gäster och volontärer. Det blev ett långt reportage som publicerades på julafton 2014.

Slide1

Volontärer ordnar jul för äldre i Södertälje

Den 21 december arrangerade volontärerna, och syskonen, Björn och Maria Runow en fantastisk jullunch för ensamma äldre i Södertälje. Julbord,  levande musik och julklappar till alla! Deltagarna blev både glada och rörda över omtanken från alla unga volontärer som ställde upp med att laga mat, skjutsa och ordna julklappar. Läs mer om jullunchen

Jullunch

 

Månadens volontär – november

Fantastiska Anna Sandqvist är månadens volontär i November. Anna är både chaufför och fikavärd, och ibland samtidigt, i vår Sollentunagrupp – och har räddat gruppens träffar många gånger. Läs Annas volontärporträtt

Praktikant till vårt kontor i Stockholm sökes

Äldrekontakt erbjuder en praktikplats med möjligheten att få erfarenhet och kunskap inom en mängd olika områden, som arbete i en ideell organisation, verksamhetsutveckling, mångfaldsarbete, kommunikation, events m.m. Samtidigt bidrar du till ett bättre liv för ensamma äldre runt om i landet. Praktikens innehåll formas utifrån specifika behov i vår verksamhet under perioden, och beroende på praktikantens erfarenheter och intressen. Läs mer nedan och ansök innan den 7 december:

Praktikplats_VT2015

Medverkan i Sveriges Radio nationellt och lokalt

Äldrekontakt medverkade i P4 Extra – med 1,9 miljoner lyssnare – och senare även i P4 Värmland, på tal om ensamheten bland äldre efter ett uppmärksammat fall med en 70-årig kvinna i Karlstad som hittats död i sin lägenhet först efter två år.

P4

Artikel i Stockholms lokaltidningar

Äldrekontakt uppmärksammas i Direkt Press lokaltidningar i Stockholmsområdet under helgen. En fin intervju med volontärchauffören Martina om sitt uppdrag, tillsammans med vår härliga 100 åriga Elisabeth. Läs artikeln i ”Vårt Kungsholmen

Martina_Elisabeth

 

Äldrekontakt på “Alla äldres dag”

Söndagen den 7 september firade vi Alla äldres dag för första gången i Göteborg! Stämningen var på topp och över 150 nya och gamla vänner trivdes i Trädgårdsföreningen. Både Göteborgs-Posten och SVTs Västnytt rapporterade från dagen.

Martin Ragnvid är månadens volontär!

Till vardags arbetar Martin som distriktschef på Spendrups, men en söndag i månaden tar han en tur med bilen och hjälper några äldre damer i Bromma att få komma ut och fika tillsammans. Läs mer om varför Martin blev volontär.

Äldrekontakt i Gomorron Sverige

Den 7/8 medverkade Äldrekontakt med gästerna Birgit och Kersti och fikavärden Anneli i SVTs Gomorron Sverige. Ämnet var möten mellan generationer. Se klippet på SVT Play eller här nedan.

Månadens volontär: Ulrika

Månadens volontär i juni är gruppledaren Ulrika Sandström som är en helt ovärderlig tjej som tar hand om våra gäster i Uppsalagruppen på ett fantastiskt sätt. Alltid positiv och tillmötesgående. De verkar också ha väldigt roligt på sina träffar i Uppsala – läs mer om det i Ulrikas volontärporträtt

Succé för Alla äldres dag

Lördagen den 14:e juni annordnade vi vårt årliga event Alla äldres dag i Kungsträdgården. Det blev en mycket lyckad dag med över 150 äldre gäster, volontärer och besökare som fikade och lyssnade på musik tillsammans. Vi tackar så varmt alla volontärer som hjälpte till att förgylla denna dag för våra äldre. Samt vår huvudsponsor Svenska PostkodLotteriet och övriga sponsorer som gjorde denna dag möjlig att genomföra.

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

nyhet-alla-aldres-dag

Den 14:e juni kl 15-17 bjuder Äldrekontakt på fika i Kungsträdgården!

Ingen ska behöva sitta ensam inomhus dag efter dag de sista åren i livet, därför ordnar Äldrekontakt en fantastisk dag för äldre i Kungsträdgården. Vi är mycket glada över att anordna Alla äldres dag i år igen, en dag då alla våra fikagrupper i Stockholm får möjlighet att träffas, umgås och ha trevligt tillsammans. Alla äldres dag går i vänskapens, umgängets och den annalkande sommarens tecken. Vi vill genom alla äldres dag skapa en oförglömlig dag för de äldre fikagästerna och avsluta denna termin tillsammans med våra fantastiska volontärer. Vi dukar upp med tält, stolar och bord vid Karl XII:s torg, nära Strömgatan. Vi bjuder på kaffe och fika och precis som vid alla fikaträffar ser vi fram emot att under dagen umgås, prata och skratta tillsammans. Underhållningen blir en överraskning!

Hör gärna av dig om du vill göra oss sällskap i Kungsträdgården på mail info@www.aldrekontakt.se

Varmt välkommen!

Månadens volontär: Harald

Hur blir man lycklig? Det har månadens volontär i maj, Harald Moe, svar på. Harald är en av våra allra första volontärchaufförer. Vi vet att den hjälp som Harald erbjuder ”sina” gäster varje månad – alltid med ett leende – uppskattas enormt mycket. Tack för alla dina insatser Harald! Volontärporträtt

Program för Äldrekontakts pop-up café i april!

Cafét har som vanligt öppet varje onsdag mellan kl 10-16. Cafét ligger på Norrtullssgatan 12L och är öppet för äldre i hela Stockholm. Välkommen in!

Äldrekontakt, program April 2014

Äldrekontakts musikfika

Ett stort tack till alla er som ställde upp och gjorde söndagens Musikfika på Pop-up Caféet till en höjdpunkt för våra äldre gäster! Vi var drygt 100 stycken som lyssnade till Sofia Soori och Tommy Löbel Swing Band. De cupcakes, kakor och bullar som vi förberett med gick snabbt åt samt 200 koppar kaffe innan fikat var över. Vi ses snart igen!

Psykologistudenter i Karlstad samlade in pengar till Äldrekontakt

Äldrekontakt har blivit kontaktade av en grupp med psykologistudenter på Karlstads universitet som fått i uppgift att samla in pengar till välgörande ändamål. Vi är hedrade av att de valde att stödja Äldrekontakt och tackar så mycket för bidraget på 2293 kr, varav 2000 kr från WCT Verktygs AB

Juristen Charlotte är månadens volontär

Månadens volontär i mars är Charlotte Haglind – gruppledare för en av våra grupper i stadsdelen Bromma i Stockholm. Hon tar sig ann sitt uppdrag med stort hjärta och engagemang, och det är med stor tillförlit som vi lägger ansvaret för gruppens äldre gäster i hennes händer. Läs mer om vad som driver Charlotte att engagera sig i Äldrekontakt:

Årsmöte 5 maj

Alla Äldrekontakts medlemmar är varmt välkomna på Årsmöte mellan kl 10.00-12.00 på Norrlandsgatan 7, 3 tr. Meddela om du kommer på info@www.aldrekontakt.se eller via telefon: 08-562 768 00.

Program för Äldrekontakts pop-up café i mars!

Cafét har som vanligt öppet varje onsdag mellan kl 10-16. Cafét ligger på Norrtullssgatan 12L och är öppet för äldre i hela Stockholm. Välkommen in!

Program pop-up café mars 2014

En liten film

Harald Moe, en av våra fantastiska volontärer, har gjort denna lilla film om Äldrekontakt!
Bryta isolering

Äldrekontakts kampanj på Groupon Grässtrån

Under 2013 genomförde Äldrekontakt en insamlingskampanj tillsammans med Groupon med fantastiskt resultat: totalt fick vi in över 50.000 kronor och vi vill rikta ett stort tack till alla som var med och bidrog! Groupon skriver idag på My Newsdesk om resultatet av kampanjen och vad vi använt de insamlade pengarna till. Läs hela pressmeddelandet

Volontärchauffören Gunilla ställer alltid upp!

En av de viktigaste komponenterna i vårt koncept för att bryta ensamheten är möjligheten för våra äldre gäster att komma ut och ses regelbundet, året om. Våra träffar är ofta månadens absoluta höjdpunkt. Därför vill vi skicka ut ett stort TACK till alla de chaufförer som ställer upp med glatt humör och skjuts, varje månad – ni är ryggraden i Äldrekontakt. Gunilla Arneström i vår Göteborgsgrupp är en av dessa chaufförer och är månadens volontär:

Besök oss på Äldrekontakts pop-up cafe vid Odenplan

Efter succén med fikaträffar – nu driver vi även café i samma anda vid Odenplan sedan hösten 2013. Vi har öppet varje onsdag mellan kl 10-16. Cafét ligger på Norrtullssgatan 12L och är öppet för äldre i hela Stockholm.

Se inslag från invigningen i SVTs lokalnyheter och läs mer om vad som händer på cafét på Alltomstockholm.se

Februarischemat för vår verksamhet på cafét hittar du här nedan. Välkommen in!

Program pop-up café februari 2014

Fyrbarnsmamman Annika har tid att vara volontär med Äldrekontakts upplägg

Första volontärporträttet för året gör vi med Annika Sillian. Vi är mycket imponerade av Annika och stolta att hon är volontär hos oss. Annika är väldigt omtyckt av både volontärer och äldre gäster i sin grupp. Läs mer om varför Annika varit engagerad i 3 år och vad det är i Äldrekontakts koncept som gör att hon hinner med att vara volontär med fyra barn, jobb och man som reser mycket. Klicka på porträttet nedan:

Våra fikaträffar i Göteborg fortsätter

Äldrekontakt inleder 2014 med att vår Göteborgsgrupp fick besök av kombispels tidning på en av sina fikaträffar. Gruppen har träffats sedan maj 2013 och har blivit goda vänner genom Äldrekontakt. I dagsläget har vi 2 grupper i Göteborg, och startar gärna fler.

Sollentunabor bjuder hem äldre på en pratstund

Det är inte mycket som behövs för att bryta ensamheten. Äldrekontakts volontärer bjuder in äldre i kvarteret på en kopp kaffe och kaka. Hannah Soini i vår Sollentunagrupp berättar hur enkelt och trevligt det är.

Nu expanderar vi till Karlstad!

Den 3 november hade Äldrekontakt premiärfika i Karlstad på fantastiska cafét och vintagebutiken Tidens Melodi, och fick besök av Nya Wermlands-Tidningen.

Else är månadens volontär

Vi har så många fantastiska volontärer i Äldrekontakt. Else är en av dem. Varje månad ställer hon upp med skjuts och ser till att damerna och herrarna i sin grupp får träffas och ha kul. ”Jag gillar när Evert sjunger sina visor, dom är lagom snuskiga och fräcka. Sen så är det underbart att få höra om Elisabeths liv för hon minns varenda liten detalj, namn och datum fast hon snart fyller 100 år” – Läs mer om varför Else ställer upp och om roliga ögonblick på träffarna nedan.

Äldrekontakt i PostkodMiljonären

Om ni missade inslaget om Äldrekontakt i TV4:as PostkodMiljonären – Heta Stolen kan ni se filmen nedan. Äldrekontakt är en av PostkodStiftelsen förmånstagare.

Månadens volontär – september

Denna månad vill vi uppmärksamma en av våra klippor till gruppledare, Frida Axelsson, som är 29 år och varit volontär hos Äldrekontakt i drygt ett år: ”Jag gillar enkelheten med Äldrekontakt. Det är aldrig några konstigheter och det finns alltid en hjälpande hand om man behöver hjälp med något. Dessutom är alla alltid så glada och positiva”. Läs mer om Frida i septembers volontärporträtt

Den 16 juni kl 13-16 bjuder Äldrekontakt på fika i Humlegården!

Äldrekontakt arbetar med att återföra äldre i det sociala livet och att sammanföra individer som annars aldrig skulle ha träffats. Nu vill vi sammanföra alla våra gäster, vänner och volontärer i en gemensam fika i Humlegården. Generationer möts, historier och erfarenheter utbyts. Vi spelar boule och äter bullar från Fabrique, praliner från Chokladfabriken och dricker kaffe från Löfbergs Lila. Du får en picknickkorg (begränsat antal) av oss när du kommer, fylld med det som krävs för vår retro-picknick. Men sällskap är oftast det viktigaste tillbehöret- ta med dig dina vänner och träffa oss i Humlegården!

Läs mer och anmäl dig på vår facebooksida: Retrofika i Humlegården

Varmt välkomna!

Låt oss presentera månadens volontär!

Martina Håkansson är småbarnsmamma, arbetar med TV och är chaufför i en av våra grupper på Kungsholmen: ”Jag fullkomligt njuter av att höra om deras liv och hur det var på till exempel någon tedans på 30-talet. Jag är vinnaren i det hela”. ” Läs mer om Martina och hur hon upplever det att vara volontär i Äldrekontakt – Månadens volontär

Morsdagkampanj på Groupon

Äldrekontakt är ett av Groupons utvalda välgörenhetsprojekt som företaget väljer att visualisera denna vecka: ”Groupon Grässtrån presenterar stolt sitt senaste samarbete med organisationen Äldrekontakt som sammanför äldre människor för att fika, prata lite och bara umgås”.
Köp ett fikagram du med så kan vi bjuda in fler ensamma äldre till bordet – klicka på kampanjen nedan

Äldrekontakt presenterar månadens volontär

Vad driver en upptagen manlig konsult att ställa upp som chaufför till ett gäng 80+ damer? Läs intervjun med Månadens volontär – maj

Uppmärksammad premiär i Uppsala

Det var ett stort intresse inför Äldrekontakts uppstart i Uppsala vilket uppmärksamades både av lokal TV och lokaltidningar. Värdar för premiärfikat den 26 maj var Uppsalastudenter som bjöd på hembakat och en trevlig stund i kafét på Uplands nation.

”Äldrefika i studentmiljö” – läs artikel i UNT

”Fikaträffar ska bryta äldres ensamhet” – läs artikeln i Uppsalatidningen 23 maj (pdf)

Månadens volontär – april

Visste ni att det i Mexiko är obligatoriskt med 250 volontärtimmar på universitetet för att få sin examen? Det och mer berättar Elsa Ramos om, som är månadens volontär. Elsa är en mycket uppskattad fikavärdinna som tyckte det var självklart att öppna upp sitt hem för ensamma äldre ett par timmar några gånger om året. Klicka på bilden och läs mer om Elsa.

Västerås Länstidning uppmärksammar Äldrekontakt!

Gästerna Gun och Dagmar från vår Västeråsgrupp besökte vår företagspartner Varsågod’s anläggningar och bjöds på påskbuffé under skärtorsdagen.

Årsstämma 2013

Alla Äldrekontakts medlemmar är varmt välkomna på Årsstämman den 18 juni mellan kl 10.00-12.00 på Norrlandsgatan 7, 3 tr. Meddela om du kommer på info@www.aldrekontakt.se eller via telefon: 08-562 768 00.

SMS gåvor

Sedan den 1:a februari 2013 hanteras betalningar vid SMS-köp av operatörernas gemensamma betalningstjänst WyWallet. Denna förändring har genomförts för att tillgodose kraven i två lagar som trädde i kraft den 1 februari – betaltjänstlagen och lagen om elektroniska pengar, som Äldrekontakt såklart måste följa. För att fortsätta stödja Äldrekontakt via SMS-köp behöver du vara registrerad hos WyWallet. Skicka WW till 71798. Läs mer på www.wywallet.se

Testa dina kunskaper om 20-, 30- och 40-talet!

Äldrekontakts populära koncept sprider sig till Västerås

Nu blir det snart fikagrupper i Västerås. Clara intervjuas om sitt engagemang för Äldrekontakt och söker volontärer och gäster – läs artikeln i Västerås Tidning.

Östermalmsnytt uppmärksammar Äldrekontakt

I slutet av juni kunde Östermalmsborna läsa om Äldrekontakt i sin lokaltidning. Clara flaggar för fler volontärer och gäster och TV profilen Tom Bertling intervjuas om sitt engagemang som fikavärd. Här kan ni läsa artikeln.

Varsågod blir Äldrekontakts nya företagsvän

Varsågod – Kärleksfullt lagad mat, blir Äldrekontakts nya företagsvän.
Med samma värderingar gällande vikten att ta hand väl om våra äldre i samhället, levererar Varsågod lagad mat med högsta kvalitet till äldre boende hemma, samt på äldreboenden. Äldrekontakt ser fram emot samarbetet framöver!
http://www.varsagod.se/

Bli Äldrekontakts företagsvän

Äldrekontakt på gång i Helsingborg och Göteborg!

Äldrekontakt startar upp på flera orter i Sverige, bland annat i Helsingborg och Göteborg. Helsingborgs lokaltidning uppmärksammade att vi är på gång i staden! Gå gärna in på facebook och se artikeln.

PostkodLotteriet stödjer Äldrekontakt

Äldrekontakt har under 2012 mottagit 400 000 kr i stöd av Svenska PostkodLotteriet via PostkodStiftelsen. Bidraget går till att starta flera fikagrupper för äldre samt till att Äldrekontakt kan etablera sig i nya områden. Målet är att fler äldre ska få möjlighet att bryta sin isolering och få tillgång till nya sociala nätverk.

Svenska PostkodLotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger hela vinsten till ideella ändamål. Över en miljon svenskar deltar i Lotteriet som sedan starten 2005 har delat ut 2,8 miljarder till utvalda välgörenhetsorganisationer.

Premiärfika i ny grupp på Södermalm!

Igår var det premiär för vår andra fikagrupp på Södermalm! Tack vare ett stort gensvar efter vår artikel nyligen i Mitt i Södermalm så hörde många av sig och ville vara med på dessa träffar – både nya gäster och volontärer. Gå gärna in på facebook och läs mer!

Kallelse till Årsstämma 2012

Alla Äldrekontakts medlemmar är varmt välkomna på Årsstämman den 23 maj mellan kl 10.00-12.00 på Norrlandsgatan 7, 3 tr. Meddela om du kommer på info@www.aldrekontakt.se eller via telefon: 08-562 768 00.

Hembakt och berättelser från förr..

I söndags var det fika hos flera av våra grupper, bland annat på Södermalm och Kungsholmen. Alla våra värdar ordnar så trevliga bjudningar och bakar fantastiskt gott!! Mycket hinner avhandlas under fikaträffarna och vi får ta del av många berättelser från förr från våra gäster! Gå gärna in på Facebook och läs mer!

Äldrekontakt uppmärksammas i media

Vi är väldigt glada att Äldrekontakt har uppmärksammats i flera lokaltidningar på sistone där man har skrivit om vår unika verksamhet. Det är lokaltidningen Mitt i som skrivit om oss, bla i Täby, Vallentuna och Södermalm. Gå gärna in och läs en av artiklarna från Mitt i Södermalm på Facebook.

Smarrig sockerkaka och pratglada gäster!

Ännu en fikaträff med god stämning och gott fika har ägt rum i en våra fikagrupper på Norrmalm. Läs mer på facebook.Om du känner någon som är i behov av att träffa nya vänner på ålderns höst får du gärna varmt rekommendera oss!

Premiär för vårens första fikaträff hos flera grupper!

I söndags var det premiär för vårens första fikaträff hos flera grupper, bland annat hade Kungsholmen och Södermalm ett gemensamt fika hemma hos Hanna och Mattias som hade bullat upp ordentligt! Gå gärna in på facebook och läs mer.

EU-projekt om aktivt åldrande uppmärksammar Äldrekontakt!

Volontären Clara Alderin är en av Äldrekontakts värdinnor sedan tre år tillbaka. I förra veckan presenterade hon Äldrekontakts verksamhet på en workshop om aktivt åldrande mellan generationer i Prag. Läs mer om hennes presentation på facebook.

Äldrekontakt uppmärksammas i PwC:s nyhetsbrev

Läs artikeln ”Eldsjälar sökes till fikaträffar för äldre!” i PwC:s nyhetsbrev : ”– Det gäller att göra något medan man är ung och frisk. När man väl blivit gammal är det ingen som lyssnar på en”, säger Robert Gyll, grundare till Äldrekontakt.

Julklappar som gör skillnad! Äldrekontakt i Metros välgörenhetsbilaga.

Med din hjälp kan vi ge fler ensamma äldre nya vänner, hjälp att ta sig ut och kontakt med värdfamiljer. Året om. Ge en gåva genom att SMS:a VÄN till 72 970 (för 50 kronor) eller ge valfritt belopp via PG 900 263-5. Du kan också bli volontär. Se annonsen på facebook

Volontärbyrån släpper film med fikavärdinnan Lili Öst

Volontärbyrån uppmärksammar Internationella frivilligdagen 5 dec genom att släppa två korta volontärfilmer om upplevelsen av det första volontäruppdraget. Hör Lili berätta om en magisk fikastund i somras, se klippet: Lilis berättelse

Äldrekontakt fortsätter att växa!

Söndagen den 23 oktober var det premiär för föreningens 8:e grupp, på Kungsholmen. Fotografen Johanna Frenkel var med och dokumenterade fikat, se bilder och läs om fikaträffen på Johannas blogg

Artikel i LO Tidningen

I ett reportage om möten mellan människor intervjuas gästen Holger Sahlén i Äldrekontakts grupp i Nacka om att träffa nya vänner på äldre dar. Läs artikeln i LO Tidningen.

Äldrekontakt beviljas 90-konto

90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Läs mer på Svensk Insamlingskontroll

Uppmärksamhet i DN

Artikeln om Äldrekontakt på DN.se den 12 aug 2011 fick mycket positiv respons. Många anmälde sitt intresse att bli volontärer. Läs artikeln.

Reportage i Allers

Nackagruppen fick besök av Sveriges största veckotidning Allers som tog bilder och intervjuade gäster och volontärer. Läs artikeln i Allers

Frivilligmässan ”1000 sätt att göra skillnad” i Europahuset

Äldrekontakt ställde ut på Frivilligmässan och höll ett seminarium med Solna Stad om hur kommuner och ideella organisationer kan samarbeta. Läs sammanfattning av seminariet.

Premiär för vår 7:e grupp

Gruppen bjöds på ett mindre kalas av volontärerna som ordnade fikat på Mary´s Café i Bromma. Se bilder från fikaträffen.

Våra gäster bjöds till Confidencen

1.6 miljonerklubben bjöd Äldrekontakts gäster på en fantastisk eftermiddag på Confidencen. Läs om utflykten på Alexandra Charles blogg.

Äldrekontakt höll föredrag i Lidingö Stadshus

Lidingö Stad vill uppmuntra fler till frivilligt arbete och bjöd in allmänheten att lyssna på Äldrekontakt och Ungdomsstyrelsen. Lokaltidningen uppmärksammade eventet. Läs artikeln i Mitt i Lidingö

Premiär för Äldrekontakts 6:e grupp i Bromma

Gäster och chaufförer möttes av doften av nybakad äppelkaka när de anlände till familjen Schelin en grönskande majdag. ”Det här var det bästa jag varit med om på 10 år” sa Mary 85 år, och Stina 91 år höll med: ”Det här kan jag leva på i en månad”. Se bilder från fikaträffen.

Värdinnan Tuva Minna Linn bloggar om sin första fikaträff

Tuva Minna Linn bjöd hem damerna i Södergruppen på en trevlig fika i sann vintage anda. Läs om träffen och se de vackra bilderna från hennes populära vintageblogg.

Sångerskan Lili Öst anmäler sig som volontär

Lili tyckte Äldrekontakt är en fantastisk idé och anmälde sig direkt som fikavärdinna – Läs inlägget i hennes blogg på Finest.se.

Äldrekontakt erhåller 250.000 kr

På den officiella utdelningsceremonin i Göteborg tog föreningen emot en check på 250.000 kr från Jimmy Dahlstens Fond. Juryn bestod av Svensk Näringslivs f.d. ordförande Signhild Arnegård Hansen, Thomas Fogdö, Malin Bayard och SPF:s ordförande Karl-Erik Olsson. Läs pressmeddelandet.

Samarbete inleds med 1.6 miljonerklubben

Äldrekontakt träffar Alexandra Charles och ett samarbete inleds. Läs om 1.6 miljonerklubbens mångsidiga arbete för kvinnors hälsa.

1.6 miljonerklubben skriver om Äldrekontakt

I mars 2011 kunde klubbens drygt 30.000 medlemmar läsa om Äldrekontakt i sin medlemstidning. Läs artikeln ”Brittisk modell bryter ensamhet”

Äldrekontakt deltog på FöretagarTräffen 2011 i Nacka

Mässan är en mötesplats för företagare där årets tema var ”Företags socialt ansvar och engagemang” och ideella föreningar deltog och visade upp sina verksamheter.
Se bilder. Läs om mässan

Volontärchaufför intervjuas av Nacka-Värmdö Posten

Äldrekontakts volontärchaufför Danny Canon tycker om att umgås med och hjälpa två ensamboende herrar till Äldrekontakts fikaträffar hos värdfamiljer. Läs artikeln i NVP

Äldrekontakts nyhetsbrev för 2010

Vad tycker Astrid 91 år om att vara med i Äldrekontakt och varför ställer entreprenören Harald upp som volontärchaufför? Läs vårt Nyhetsbrev 2010

Nu kan du följa Äldrekontakt på Facebook

Titta på bilder från fikaträffar och läs om hur föreningens arbete fortskrider på – facebook.com/aldrekontakt – börja följa genom att klicka på ”Gilla” knappen.

Premiär för Äldrekontakts Nackagrupp

På en gnistrande vinterdag fick damerna och herrarna i den nybildade Nackagruppen fira 1: a advent i värmen av en brasa hemma hos Clara Alderin Harling med familj. Det bjöds på glada samtal, glögg och hembakat. Gästerna var glada över att få hjälp från dörr till dörr av Äldrekontakts chaufförer då vintergatorna gör det extra svårt att ta sig ut.

Mitt i Vasastan uppmärksammar Äldrekontakt

”Äldrekontakt är en ideell förening som blir allt mer populär på Norrmalm”. Läs artikeln i Mitt i Vasastan

Artikel i Nackas lokaltidning

Äldrekontakts arbete med att starta upp en lokal grupp i Nacka uppmärksammas av lokaltidningen. Läs artikeln i Mitt i Nacka

Äldrekontakt i Radio Lidingö på Internationella äldredagen

Äldrekontakt medverkade i Radio Lidingö 1 oktober 2010 och pratade om Internationella äldredagen och föreningens arbete. Till Radio Lidingö.

Lidingövärdinna bloggar om sin fikaträff

Camilla Waldenström och hennes familj tog emot Äldrekontakts grupp på Lidingö den 20 juni och hade en trevlig stund. Camilla berättar om fikaträffen och visar bilder på sin blogg.

Artikel i Lidingös lokaltidning

Mitt i Lidingö skriver om Äldrekontakts premiär på ön och intervjuar värdparet Lönnqvist och en av gästerna i nya gruppen. Läs reportaget i Mitt i Lidingö – ”Familjen Lönnqvist bjöd 90-åriga Maud på fika”

Nationaldagsfirande i Vasaparken

Äldrekontakt stod i Vasaparken på Nationaldagen tillsammans med Norrmalms Stadsdelsförvaltning. Nassim Al Fakir var konferencier. Se programmet.

Äldrekontakt startar upp på Lidingö

Söndagen den 30 maj 2010 var det premiär för Äldrekontakts 3:e grupp. Familjen Lönnqvist bjöd damerna och herrarna i gruppen på fika i sin trädgård. Se bilder från fikat

Reportage i SPRF-tidningen

SPRF-tidningen följde med på en av Äldrekontakts fikaträffar. Läs reportaget från träffen hemma hos värdinnan Clara Alderin Harling i SPRF-tidningen

Värdinna bloggar om sin fikaträff på RIX FM.com

Fikavärdinnan Jeanette Predin bjöd hem Grupp 1 och skrev om det hela på sin RIX FM-blogg Musik-& fika-helg. – ”Vilken helg! Ena dagen står man mitt bland härliga, glada gaykillar. Nästa dag mitt bland ett gäng härliga, gamla damer…

Uppskattad Luciafika avslutar 2009

Glögg, pepparkakor och lussekatter framför en varm brasa – året avslutades med en Luciaträff där två lokala grupper fick träffa varandra.

Contact the Elderly bloggar om Äldrekontakt

Contact the Elderly i Storbritannien rapporterar om och följer Äldrekontakts utveckling på sin nya blogg. De tycker det är fantastiskt att deras idé nu även etablerats i Sverige.

Äldrekontakt i tidningen Veteranen

Föreningens arbete uppmärksammas 9/11 2009 av tidningen Veteranen, som ges ut av pensionärsorganisationen SPF. Ansa och Marianne intervjuades om hur de genom Äldrekontakt blivit de godaste vänner. Läs artikeln.

Äldrekontakt växer!

Föreningen startar upp sin andra grupp på Norrmalm 1 nov 2009. Sophia Nybell med familj bjöd in på fika denna gång. Damerna i gruppen fann varandra och det bjöds på smörgåsar, kakor och flera koppar kaffe och te. Katten Felicia spann i knät och hade det mysigt med gästerna framför brasan. Se bilder – premiär för Grupp 2.

Social isolering bör tas på allvar!

Äldrekontakts debattartikel publiceras i tidningen Socialpolitik nr 6/2009, sid 20-21.

Resursbrist räcker inte som argument. Ta social isolering bland äldre på allvar. Fler kan få hjälp om kommunerna blir bättre på att samarbeta med frivilligorganisationer” – Läs hela debattartikeln

Metro skriver om Äldrekontakt

90 år – och nya bästa vänner!

Metro intervjuade Ansa och Marianne i Grupp 1 på Norrmalm som har blivit de godaste vänner genom Äldrekontakt. Läs artikeln i Metro

Vi i Vasastan

”Här finns sällskap för seniorer”
Många äldre och volontärer blev intresserade och kontaktade föreningen efter artikeln i lokaltidningen Vi i Vasastan. Läs artikeln (pdf)

En varm sommardag och ett dopp i poolen!

Några av gästerna i Norrmalmsgruppen passade på att svalka sig med ett dopp hemma på fika hos värdinnan Ann-Christine Lund med familj. Se det härliga bildkollaget! (pdf)

Erfarenhetsutbyte med England

Marie Holdt från Contact the Elderly besöker Äldrekontakt i Stockholm för erfarenhetsubyte mellan England och Sverige.